วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

รางวัล Future Leader Award

축하드려요
วิทยาลัยพยาบาลทหาร เกาหลี
มอบรางวัล Future Leader Award
ให้ “น้องแจน”นักเรียนพยาบาล ทัพฟ้า” ไทย
.
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม “น้องแจน”ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับทุนการศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
ได้รับรางวัล ผู้นำแห่งอนาคต (Future Leader Award) จาก นายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
เนื่องจาก นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ และมีความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูง อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต
โดยในส่วนของรางวัลจะมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีเพียง1 คนที่ได้รับรางวัล
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมตามแต่ละรางวัลนั้น ๆ เช่น รางวัลปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น, รางวัลเรียนดี ด้านต่างๆรวม 13 รางวัล
ส่วนของรางวัล Future Leader Award นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร ฯ เป็นคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมดจำนวน 80 คน
Cr: กองทัพอากาศ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!