ทบ.จัด ชุดใหญ่ ไฟกระพริบ แจง ข้อกล่าวหาในสภา 3 เจ้ากรม 4 ทีมโฆษกฯ

ทบ.จัด ชุดใหญ่ ไฟกระพริบ
แจง ข้อกล่าวหาในสภา
3 เจ้ากรม 4 ทีมโฆษกฯ
ยัน ซื้อรถบัส ขนาดใหญ่ ไม่ล็อก สเปก เป็นความต้องการหน่วย
ถูกต้องตาม กม.
ซิ้อกล้องตรวจการณ์ ตามสเปค รบพิเศษ
กำหนดเอาราคาจัดหาครั้งสุดท้ายเป็นราคากลางใน ปีงบ 2563
.ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ทีมโฆษกกองทัพบก พร้อมหน่วยทหารที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในประเด็นที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายการทุจริตโครงการจัดหาในกองทัพบก
โดยมี พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก พันโทหญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก พันตรีหญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก และ พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ เจ้ากรมการขนส่งทหารบ และ พลตรี พงษ์พันธุ์ โพธิ์พงษ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง แถลงข่าว
พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า สำหรับโครงการจัดหารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศในปีงบประมาณ 2563 สืบเนื่องจาก ทบ.ได้จำหน่ายรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 25 ปี ไปจำนวน 661 คันจากทั้งหมด 1,175 คัน จึงต้องจัดหามาทดแทน โดย ทบ.ได้ทยอยจัดซื้อมาตั้งแต่ปี 57 และขยายมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีงบประมาณ 2563 ก็เป็นการจัดซื้อใน 2 โครงการ คือ โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่จำนวน 100 คัน วงเงิน 450 ล้านบาท และโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 12 คัน วงเงิน 54 ล้านบาท ปัจจุบันรอส่งมอบในช่วงกลางปี 64 จำนวน 112 คัน
พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า 1.สาเหตุที่ต้องดำเนินการเป็น 2 โครงการควบคู่กันไปเพราะวัตถุประสงค์ของโครงการ, แหล่งที่มาของเงินงบประมาณ และรหัสงบประมาณที่แตกต่างกัน โดยโครงการที่จัดซื้อ 100 คัน เป็นการจัดซื้อรถยนต์โดยสารเป็นการเฉพาะเท่านั้น, ส่วนการจัดซื้ออีก 12 คัน เป็นหนึ่งในสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวมของกองทัพบก ซึ่งโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวมของ กองทัพบก มีการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์หลายประเภทเช่น รถยนต์นั่ง เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือช่าง และรถโดยสาร 12 คันนี้ด้วย
2.ทบ.ได้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์ หรือเสปคของรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ไว้เป็นมาตรฐานกลางแล้ว และเพื่อให้มั่นใจมีข้อมูลครบถ้วนจึงขอรับข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการจากหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับมามีไม่น้อยกว่า 3 ยี่ห้อ ที่ผ่านคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งนำความต้องการของหน่วยใช้งานมาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขให้ได้คุณลักษณะเฉพาะที่สมบูรณ์ ยืนยันว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์เป็นไปตามตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในมาตรา 9 ระบุว่า “ให้หน่วยงานของรัฐ คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิคและวัตถุประสงค์ และห้ามมิให้กำหนด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียง ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง”
3.ได้สืบราคาจากผู้ประกอบการจำนวน 3 รายที่มีความสนใจ และได้พิจารณาเลือกราคาต่ำที่สุดมากำหนดเป็นราคากลางรวมถึงดำเนินการตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อให้ได้ราคากลางที่เหมาะสม และถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในมาตรา 4 ราคากลาง (4) เรื่องราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 4.การกำหนดให้มีศูนย์บริการไว้ในร่างขอบเขตของงาน (TOR) กองทัพภาคละ10 แห่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และ สอดคล้องกับการแบ่งมอบความรับผิดชอบของหน่วยระดับมณฑลทหารบก การมีศูนย์บริการจะเป็นการประกันความสำเร็จในการปรณนิบัติบำรุงและการใช้งาน
พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ เจ้ากรมการขนส่งทหารบก กล่าวว่า เมื่อการจัดซื้ออยู่ละแผนงาน และโครงการอยู่คนละที่กัน ทำให้งบประมาณก็แตกต่างกัน มันเดินคนละเส้นทาง โดยยืนยันว่า ไม่ใช่เป็นการซอยโครงการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ และไม่ได้เอื้อให้เอกชนรายใด เปิดกว้างให้ใช้การประมูลแบบอีบิ้ดดิ้ง ส่วนเอกสาร ขส.ทบ.มักหลุดบ่อยนั้น ตนก็ไม่รู้เหมือนกัน
ขณะที่ พ.ต.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษก ทบ.กล่าวว่า สำหรับการจัดหากล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 นั้น ทบ.จัดหามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน 3 สัญญา และในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการจัดหากล้องฯ ดังกล่าวอีกจำนวน 64 ชุด โดยดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เพราะหน่วยทหารราบและหน่วยรบพิเศษมีความจำเป็นต้องใช้กล้องดังกล่าว ในภารกิจลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในเวลากลางคืน โดยเฉพาะหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดน ตลอดจนการเฝ้าตรวจและค้นหาการลักลอบขนยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทำให้ ทบ.มีความต้องการใช้งานกล้องที่มีประสิทธิภาพสูง โดยกล้องที่ ทบ.คัดเลือกเป็นกล้องที่ใช้หลอดภาพ (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Photonis รุ่น XR5 ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส มีความคมชัดมากกว่ากล้องตรวจการณ์กลางคืนที่แจกจ่ายให้หน่วยทั่วไป คือมีจำนวน Linepair หรือความละเอียดของภาพสูงกว่า ซึ่งมีระบบลดอัตราการขยายแสงแบบอัตโนมัติ (Auto Gating) ซึ่งจะไม่ตัดการทำงานเมื่อมีแสงจ้า
พ.ต.หญิง ปวีณา กล่าวว่า ส่วนระบุว่าจัดซื้อมีราคาเท่าปีงบประมาณ 2561 และ 2562 นั้น เนื่องจากเป็นราคาที่ได้จากการดำเนินกรรมวิธีจัดหาครั้งสุดท้ายและเมื่อสืบราคาจากผู้ประกอบการแล้ว มีราคาไม่ต่ำกว่าราคาจัดหาครั้งสุดท้าย จึงได้กำหนดเอาราคาจัดหาครั้งสุดท้ายเป็นราคากลางใน ปีงบประมาณ 2563
ส่วนเหตุผลที่กองทัพบกเปลี่ยนวิธีการจัดหาจากวิธี e-Bidding เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากหน่วยใช้ (นสศ.) ได้ยืนยันความต้องการกล้องแบบรุ่นเดิมที่ใช้หลอดภาพ (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Photonis รุ่น XR5 ซึ่งหน่วยเคยได้รับการแจกจ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง ทำให้ง่ายต่อการปรนนิบัติบำรุงและการส่งกำลัง
อีกทั้ง กำลังพลของหน่วยใช้ ได้รับการฝึกและใช้จนเกิดความชำนาญแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย
error: Content is protected !!