วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กบี้” สั่งทีมทบ.ตั้งโต๊ะแถลง โต้ ฝ่ายค้าน อภิปรายฯการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ ทบ.

“บิ๊กบี้”
สั่งทีมทบ.ตั้งโต๊ะแถลง
โต้ ฝ่ายค้าน อภิปรายฯการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ ทบ.
ทั้ง รถบัสแอร์ กลัองตรวจการณ์ ของใช้ เครื่องแต่งกาย พลทหาร
ยัน ทำทุกอย่าง ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย
ดักคอ อย่านำไปบิดเบือน
ใช้สร้างความสับสน
พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ในห้วงวันที่ 16 – 20 ก.พ.64 ที่ผ่านมา
มีผู้อภิปรายบางท่านได้กล่าวพาดพิง พร้อมทั้งตั้งคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทัพบกหลายประเด็นด้วยกัน
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของกองทัพบกได้จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่ออธิบายในประเด็นที่อาจจะยังเป็นที่สงสัย
พร้อมทั้งจัดการแถลงข่าวในวันนี้ เพื่ออธิบายสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องรวมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากกองทัพบกโดยตรง เพื่อจะได้ไม่ถูกนำไปบิดเบือนหรือใช้สร้างความสับสนต่อสังคม
โดยในทุกเรื่องที่ถูกพาดพิงนั้น กองทัพบกได้ดำเนินการทุกอย่างด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางภาครัฐทุกประการ และสามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง
โดย พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงเรื่อง โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ของกรมการขนส่งทหารบก
.
พ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก ชี้แจงเรื่อง การจัดหาเครื่องแต่งกายพลทหาร ของกรมพลาธิการทหารบก
พ.ต.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก ชี้แจงเรื่อง การจัดหากล้องตรวจการณ์เวลากลางคืนบุคคล (แบบตาเดียว) ของกรมการทหารช่าง
โดยมี พล.ท.กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พล.ต.พงศ์พันธ์ โพธิ์พงศ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง และ พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ เจ้ากรมการขนส่งทหารบก ร่วมแถลงข่าว
กองทัพบกภายใต้การนำของ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีความมุ่งมั่นที่จะนำพากองทัพบกให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง และบริหารจัดการองค์กรกองทัพบก ให้โปร่งใส, สามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนการบริหารจัดการบุคคลากรของกองทัพบกให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆได้อย่างเต็มที่ ภายใต้“แนวทางการพัฒนากองทัพบก”
ซึ่งทางทีมโฆษกกองทัพบก จะได้รวมรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม ให้กับประชาชนได้รับทราบผ่านทางสื่อมวลชน เป็นระยะ ๆ ต่อไป
พร้อม ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจ ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทัพบกในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้กองทัพบกได้นำไปใช้พัฒนากองทัพบกต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!