วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ผลพวงอภิปรายฯ ทบ.ยกทีมแถลงแจง จัดหาเครื่องแต่งกาย”พลทหาร

ผลพวงอภิปรายฯ
ทบ.ยกทีมแถลงแจง
จัดหาเครื่องแต่งกาย”พลทหาร
เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว รองเท้า
ยึดระเบียบ เป๊ะ!
สเปค เหมาะสมกับการใช้งานทางทหาร วัสดุมีความคงทน
ยัน เรียบร้อย รัดกุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
พ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก ชี้แจงถึงการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของทหารกองประจำการ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว รองเท้า ดำเนินการจัดหาเป็นส่วนรวมเพื่อเป็นการดูแล อำนวยความสะดวกให้กับกำลังพล ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก
ซึ่งสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานทางทหาร วัสดุมีความคงทน แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทหารที่เข้ารับการฝึก และปฏิบัติในทุกภารกิจของกองทัพ
ทั้งนี้การดำเนินการนี้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 , กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคำสั่ง ทบ. ที่ 1380/63 ลง 27 ต.ค.63 เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
โดยมีกระบวนการในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การกำหนดความต้องการ การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ การสืบราคา การจัดทำแผนจัดหา การดำเนินกรรมวิธีจัดหา การขออนุมัติซื้อ/จ้าง และการลงนามสัญญา ซึ่งในทุกขั้นตอนมีการจัดตั้งคณะกรรมการในส่วนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
สำหรับประเด็นคำถามเรื่องการจัดซื้อเครื่องแต่งกายทหารที่มีราคาสูงนั้น กองทัพบกขอ ชี้แจงถึงข้อเท็จจริง ดังนี้ เนื่องจากสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกายที่ใช้ในภารกิจทางทหารมีการคุณลักษณะที่แตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไป
รวมถึงเป็นการจ้างผลิตเฉพาะ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีขีดความสามารถในการผลิตได้ครั้งละจำนวนมากๆ และจะต้องมีคุณภาพรวมถึงมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมือนกันทั้งกองทัพ
โดยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการจะมีเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการหรือผู้ขายจะต้องปฏิบัติ ซึ่งราคาที่ตั้งนั้นจะมีการรวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น การวางหลักประกันการเสนอราคา การวางหลักประกันสัญญา (5%), การรับประกันความชำรุดบกพร่อง การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาการส่งมอบ และการปรับเมื่อไม่สามารถปฏิบัตามสัญญา (0.2% ของยอด)
และรวมถึงภาษีอากรต่างๆ อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา อากรแสตมป์ เป็นสิ่งที่ต้องนำมาคำนวนในการกำหนดราคา
สำหรับที่มาของราคากลาง ที่ใช้ในการกำหนดราคาสิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้นๆ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สป.สาย พธ. ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมายตามข้างต้น ซึ่งการกำหนดราคากลางเพื่อเป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่มีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (เช่น ใช้ราคามาตรฐานที่กำหนด การสืบราคา หรือราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา) ในกรณีของการจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย ได้ใช้วิธีการสืบราคา โดยเป็นการนำคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างจากสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป ไปสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการผลิตได้ตรงตามความต้องการของทางราชการ ให้มาเสนอราคา
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 มาตรา4)
ส่วนการได้มาซึ่งคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดนั้น กรมพลาธิการทหารบก ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก
เหล่าสายวิทยาการ และผู้แทนจากหน่วยใช้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน สป. มาเป็นผู้ร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ และจัดทำคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกองทัพบก เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา9 ที่ระบุว่า การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์ที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ให้คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การซื้อจ้าง โดยจะต้องประกอบด้วยข้อมูลจากคู่เทียบไม่น้อยกว่า 3 ราย และเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจสามารถเสนอข้อมูลให้กับทางราชการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ตามระเบียบ และระยะเวลาที่กำหนด
ส่วนคุณสมบัติที่การใช้งานทางทหารต้องการนั้น จะคำนึงถึงภารกิจการใช้งานเป็นหลัก โดยจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษในเรื่อง ประสิทธิภาพการป้องกันการอับชื้น ประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรีย เป็นต้น
ทั้งนี้ กองทัพบกขอเรียนว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้ใช้เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจได้เป็นสำคัญ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!