วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมจิบน้ำชาย้ำพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำท้องถิ่นขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาพื้นที่อย่างยั่งยืน

20 ก.พ. 2021
119
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4​ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยนายทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางร่วมวงจิบน้ำชายามเช้าเพื่อพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหาร ศิษย์เก่า โรงเรียนพัฒนาวิทยา อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบการศึกษา สร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ มาช่วยพัฒนาพื้นที่ ร่วมกันสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ นำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน อูคูวะห์เกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 ณ ลานกีฬาโรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า ” การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยให้คนพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับการกีฬาที่เป็นรูปแบบหนึ่งในกานฝึกฝน สร้างมิตรภาพ สร้างความสามัคคี ให้คนมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างภาวะการเป็นผู้นำ ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ตามที่ดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้ได้บุคคลที่อยู่ในสังคมส่วนรวมแห่งโลกของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขและรู้เท่าทัน เป็นจิตอาสา ขยายสู่ชุมชน เข้าใจการให้ ขอขอบคุณโรงเรียนพัฒนาวิทยาแห่งนี้ที่เป็นแหล่งปลูกฝังและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ อนาคตจะมีบุคคลที่มีคุณภาพกลับมาพัฒนาบ้านเกิด มีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างคน สร้างสรรค์สังคมต่อไป
error: Content is protected !!