“บิ๊กแอร์”จับมือกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมมือบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่ออนุรักษ์​ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของประเทศ

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นาย ภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และกรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ซึ่งบันทึกความเข้าใจ​ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ
การจัดทำข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากร ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่มีความสนใจร่วมกัน ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน
โดยกรมทรัพยากรน้ำ จะสนับสนุนและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ข้อมูลการตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry System) ข้อมูลคาดการณ์ค่าความชื้นในดินจากระบบ (Mekong River Commission Flash Flood Guidance System) ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขาจากระบบ (Early Warning System) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุทกวิทยา ข้อมูลปริมาณน้ำใช้การได้ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ด้านกองทัพอากาศ จะสนับสนุนให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติจากธรรมชาติในพื้นที่​ ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศ หมุดหลักฐานภาคพื้น และแผนที่สภาพภูมิประเทศ
ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคในแต่ละพื้นที่ของประเทศ ตลอดจนลดการสูญเสียทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างความสุขให้แก่คนไทยในทั่วทุกภูมิภาค
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
cr ปู๊ด ปูดข่าว
error: Content is protected !!