วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“โคก หนอง นา กองทัพเรือ” อลังการ 7 จังหวัด 9 หน่วย 10 พื้นที่

“ผบ.ทร.” หว่านเมล็ดข้าว ใน”ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่” เปิด “โคก หนอง นา ทร.” สืบสาน รักษา ต่อยอด การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จาก “ร.9” ประยุกต์ สู่ “ร.10”เป็นต้นแบบให้กำลังพล ครอบครัว ประชาชน มีฐานปลูกต้นไม้-ปลูกมะนาวในบ่อวงซีเมนต์ -เลี้ยงปลา -เลี้ยงกบ -ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ -เลี้ยงหมู -ทำปุ๋ยหมัก -เลี้ยงไก่ -ปลูกอ้อย
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา ทร.”เพื่อน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์เป็นต้นแบบให้กำลังพล ทร. และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง
สอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน ของรัชกาลที่ 9
โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ เข้าร่วมโครงการรวม 7 จังหวัด 9 หน่วย 10 พื้นที่ ประกอบด้วย
1 จังหวัดชลบุรี 3 หน่วย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ
2 จังหวัดตราด จำนวน 1 หน่วย ทัพเรือภาคที่ 1
3 จังหวัดสงขลาจำนวน 2 พื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 2
หัวสนามบินสงขลา
4 จังหวัดพังงาจำนวน 1 พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3
5 จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 2 หน่วย ฐานทัพเรือกรุงเทพ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
6จังหวัดจันทบุรี
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี – ตราด
7.จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน1หน่วย กรมสวัสดิการทหารเรือ
โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา ทร.” ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา มีการปฏิบัติที่สำคัญได้แก่ การให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา ทร.” โดยแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการปลูกต้นไม้ ฐานการปลูกมะนาวในบ่อวงซีเมนต์ ฐานการเลี้ยงปลา ฐานการเลี้ยงกบ ฐานการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ฐานการเลี้ยงหมู ฐานการทำปุ๋ยหมัก ฐานการเลี้ยงไก่ และฐานการปลูกอ้อย. เป็นต้น
ซึ่งปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ต่างๆของกองทัพเรือ มีความพร้อมในระดับ “ก้าวหน้า” สามารถประชาสัมพันธ์ให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการ เพื่อศึกษาและนำไปใช้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
สำหรับการจัดพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา ทร.” เป็นการจัดแบบ New normal ซึ่งจะมีการจัดพิธีพร้อมกันทุกพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการ
และมีการถ่ายทอดสด Facebook Live ทางเพจ กองทัพเรือ RoyalThaiNavyFanpage
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!