วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ครม.เห็นชอบ ร่างประกาศ”สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ “

ครม.เห็นชอบ
ร่างประกาศ”สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ “
เตรียม เสนอเลขาฯ UN ภายใน 21 ก.พ.นี้
ยัน ไทยไม่เคยเป็นเจ้าของ
ไม่ครอบครอง ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ หรือระเบิดนิวเคลียร์อื่นๆ และไม่มีไว้ในราชอาณาจักรไทย
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบร่างประกาศสำหรับ “สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ “
และให้กระทรวงการต่างประเทศโดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดทำและนำส่งประกาศดังกล่าวต่อเลขาธิการสหประชาชาติ
โดยหากมีการแก้ไขร่างประกาศในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ครม.อีก
สำหรับร่างประกาศสำหรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ดังกล่าว เป็นพันธกรณีที่ไทยต้องดำเนินการตามที่ได้ลงนามและให้สัตยาบันไปแล้วเมื่อวันที่ 20กันยายน 2560 ซึ่งเป็น 1 ใน3 ประเทศแรกที่ได้ลงนามและให้สัตยาบัน
และฮอนดูรัสเป็นรัฐผู้ให้สัตยาบันลำดับที่ 50 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้สนธิสัญญามีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564
ดังนั้นไทยจึงต้องเร่งเสนอร่างประกาศฯเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาซึ่งกำหนดให้ไทยต้องนำส่งประกาศต่อเลขาธิการสหประชาชาติภายใน 30วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2564
สาระสำคัญของร่างประกาศฯคือ การแจ้งว่า ไทยไม่เคยเป็นเจ้าของและไม่เป็นเจ้าของครอบครอง หรือควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ หรือระเบิดนิวเคลียร์อื่นๆ
รวมถึงไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ หรือระเบิดนิวเคลียร์อื่นๆในอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย หรือ ณ ที่ใดภายใต้เขตอำนาจหรือการควบคุมของราชอาณาจักรไทยที่รัฐอื่นเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือควบคุมด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ครม ไฟ เขียว ร่างประกาศ"สนธิ สัญญาห้ามอาวุธ นิวเคลียร์""
error: Content is protected !!