วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ทัพภาค 3 เริ่มแล้ว สอบคัดเลือก ทดสอบร่างกาย เข้า นักเรียนนายสิบทบ.

ทัพภาค 3
เริ่มแล้ว สอบคัดเลือก
ทดสอบร่างกาย
เข้า นักเรียนนายสิบทบ.
ทั้ง ดันพื้น- ลุกนั่ง-ดึงข้อ-วิ่ง-ว่ายน้ำ
.
พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยม การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 ขั้นที่ 1 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
ที่ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอ.เมือง จ.พิษณุโลก
ตามที่ กองทัพบก ได้กำหนดให้การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 ดำเนินการสอบแบบแยกการ ณ พื้นที่ของ กองทัพภาคที่ 1- 4 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิดฯ
ซึ่งในส่วนของการสอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นั้น ได้กำหนดให้มีการสอบในขั้นที่ 1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายขึ้น ในห้วง วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564
โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนาม ได้แก่ สนามสอบที่ 1 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการทำการทดสอบ และ สนามสอบที่ 2 ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ค่ายกองพลทหารราบที่ 7 รับผิดชอบโดยหน่วยกองพลทหารราบที่ 7 ซึ่งในส่วนของ สนามสอบที่ 1 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก …,พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่น้องๆ ผู้เข้ารับการทดสอบตั้งแต่ จุดคัดกรอง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จนถึงการทดสอบตามสถานีต่างๆ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการทดสอบทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในการทดสอบในวันนี้มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 700 คน
โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ห้วงคือ ห้วงเช้า และ ห้วงบ่าย ห้วงละ 350 คน
ทั้งนี้ได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 4 สถานี ได้แก่ 1.ดันพื้น, ลุกนั่ง 2.ดึงข้อ 3.วิ่ง และ 4.ว่ายน้ำ
ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินเป็นไปตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนด ซึ่งทั้ง 2 สนามสอบของกองทัพภาคที่ 3 จะดำเนินการสอบจนกว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
error: Content is protected !!