วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

อส.รด.”จะนะ” ….นะจ๊ะ!! แข็งแกร่ง แบบ พลเรือน

อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.รด.) หญิง ของมหาดไทย แห่ง จะนะ จ.สงขลา อส.หญิง รักบ้านเกิด. …. ต้องเป็นคนในพื้นที่ ที่มาฝึก แล้วจะเข้ารับการฝึก 45 วัน ที่ ศูนย์การทหารราบ ทั้ง ยิงปืน ฝึกยุทธวิธี
โดยมี ทั้ง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน แบบไม่มียศ มี สมาชิกชั้นตรี สมาชิกชั้นโท สมาชิกชั้นเอก
และ นายหมู่ตรี นายหมู่โท นายหมู่เอก และนายหมู่ใหญ่
ส่วนชั้นยศของผู้บังคับบัญชา มี 7 ชั้นยศ คือ นายกองใหญ่
นายกองเอก นายกองโท นายกองตรี นายหมวดเอก นายหมวดโท
นายหมวดตรี
การตั้ง กอง อส.รด. เป็นไปตาม พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน. 2497 มีหน้าที่ ช่วยบรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก-ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ-รักษาสถานที่สำคัญและ การคมนาคม-ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟังและรายงานข่าว- ทำความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกำลังข้าศึก -และเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อจำเป็น
error: Content is protected !!