วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

“แม่ทัพภาค 4” ลุยนา เกี่ยวข้าว

“แม่ทัพภาค 4”
ลุยนา เกี่ยวข้าว
ชวนชาวนา ร่วม”พลิกนาร้าง เป็นนารัก ผูกรัก และสามัคคีกัน”
สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
ใน ชายแดนภาคใต้
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมกับชาวบ้าน และเกษตรกร กลุ่มมวลชน เก็บเกี่ยวข้าวผลผลิตโครงการเกษตรนารวมผลิตข้าวอินทรีย์ ด้วยโครงการเสริมสร้างระบบฐานรากเครือข่ายเศษรฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองภายใต้สภาพสังคมพหุวัฒนธรรม”
ที่แปลงนาข้าววัดโพธิธาราม หมู่ที่ 3 บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ทั้งนี้ สถาบันพระปกกล้า โดยจังหวัดปัตตานีในนามของข้าราชการพนักงานศูนย์พัฒนาการเมือง คณะนักเรียนพหุวัฒนธรรม ตำบลป่าไร่ และชาวนาผู้ร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหารต่อต้านภัย covid-19 และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จัดขึ้น
ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรมนุษย์ และสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรนูญ ( สังคม-เศรษฐกิจ)
และได้วางยุทธศาสตร์ให้นักเรียนพลมืองพหุวัฒนธรรม ทำกิจกรรมสอดรับกับโครงการดังกล่าว คือ กิจกรรมสาขาเกษตรนารวมผลิตข้าวอิทรีย์ จำนวน 100 ไร่ เพื่อสนับสนุนนโยบายความมั่นคงทางอาหารของรัฐบาล หลังเหตุการณ์โรคระบาดโควิด 19 ยุติ และสร้างสังคมสันติสุขภายใต้หลักการ “สงวนจุดที่ต่างสร้างวัฒนธรรมร่วมพุทร/มุสลิม ทำนาผลิตข้าว เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมร่วมเสริมฐานความเข้มแข็งของพลเมืองภายใต้สภาพสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนพลเมือง และเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ สร้างความอบอุ่น แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่พี่น้องไทยพุทธ และมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า เมื่อรับทราบข่าวกิจกรรม ก็รีบตอบรับทันที่ ไม่ว่างก็ต้องว่าง เพราะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ดีใจที่มาร่วมกิจกรรมสำคัญนี้
ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วน 1 ใน 5 งาน ที่ต้องดำเนินการ ให้สังคมมีความเป็นพหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาคุณถาพชีวิต สร้างสันติสุขในพื้นที่ “พลิกนาร้าง เป็นนารัก ผูกรัก และสามัคคีกัน”
ซึ่งปัจจุบัน เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ เราสูญเสียมาไม่น้อยเลย ถ้าไม่ได้ความร่วมมือ แสวงหาทางออกจากเวทีต่าง ๆ ผ่านการขับเคลื่อนของสภาสันติสุขตำบล ทุกความต้องการของพี่น้องประชาชน เข้าสู่การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเข้าสู่กระบวนการตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้ว ความสงบสุขและสันติสุขก็จะไม่เกิดขึ้น สันติวิธี และการหันหน้าคุยกัน จะสร้างความผูกพันธ์ แก้ปัญหาความรุนแรงได้
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!