วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“บิ๊กป้อม” นำถก คปต. ชายแดนภาคใต้

“บิ๊กป้อม” นำถก คปต.
ชายแดนภาคใต้
เห็นชอบ ร่างนโยบายการบริหาร-พัฒนา จชต. 2564-2566
จัดตั้ง”สำนักงานอัยการคดีความมั่นคง ภาค 9 “
ตามคืบหน้า สนามบินเบตง
สั่ง กอ.รมน.-กรมแผนที่ทหาร-กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เร่ง จัดระเบียบชายแดน
ย้ำ ต้องถูกต้อง หากส่งผลกระทบต่อสันปันน้ำ -หลักเขตแดน
.
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คปต.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference )
โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาฯสมช. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รอง ผบ.ทบ. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสธ.ทบ. ร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
ที่ประชุม ได้รับทราบ ร่างนโยบายการบริหาร และการพัฒนา จชต. พ.ศ.2564-2566
ซึ่งมีสาระสำคัญ เพื่อมุ่งต่อการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัย และมีสันติสุข บนพื้นฐานของ สังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยให้ กอ.รมน. และ ศอ.บต. จะนำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ภายหลังผ่านความเห็นชอบแล้ว ต่อไป
และรับทราบความคืบหน้า การจัดตั้ง สำนักงานอัยการคดีความมั่นคง ภาค 9 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคดีตามกระบวนการยุติธรรม ทั้งระบบ (ตำรวจ,อัยการ และศาล) เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ กม.ต่อผู้กระทำผิดด้านความมั่นคง นอกเหนือจากความผิดตาม กม.อาญา
และรับทราบความคืบหน้า โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน เบตง จ.ยะลา เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ คปต. ได้มีการพิจารณาเห็นชอบเรื่องสำคัญ ได้แก่การดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดระเบียบชายแดน ซึ่ง กอ.รมน.และกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะต้องประสานงานร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้องชัดเจน กรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อสันปันน้ำ และหลักเขตแดน
พร้อมทั้งจะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศ ด้วย
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับเพิ่มเติม ขอให้ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ,กองทัพภาค4 และหน่วยงานในพื้นที่ ต้องดูแลความปลอดภัย และระมัดระวังประชาชนเข้า-ออก บริเวณชายแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 อย่างเข้มงวด
พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ กำลังพล ทหาร ,ตำรวจ ,ฝ่ายความมั่นคงและทุกหน่วยงานใน จชต. ที่ได้ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นอย่างดียิ่ง
ในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้แนวโน้มสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรง ลดลงไปมาก และขอเป็นกำลังใจแก่ทุกคน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจ บรรลุผลสำเร็จ ด้วยความปลอดภัย
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!