วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

กมธ.ทหาร-ความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทย ปิดห้องถกปัญหาความมั่นคง

11 ก.พ. 2021
246
“บิ๊กสร้าง”
นำ กมธ.ทหาร-ความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
เยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทย
ปิดห้องถกปัญหาความมั่นคง
กับ “บิ๊กแก้ว”
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตแบ.ทหารสูงสุด ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เป็นประธานในการศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม
โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม ตลอดจนการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
โดย กองบัญชาการกองทัพไทย ได้บรรยายสรุปเรื่อง สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก บทบาทหน้าที่ของกองบัญชาการกองทัพไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
ผลการดำเนินการที่สำคัญที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ บทบาทของกองบัญชาการกองทัพไทยในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองทัพไทยกับการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงประเด็นความมั่นคงอื่น ๆ
ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
จากนั้น คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี กองบัญชาการกองทัพไทย
สำหรับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการทหารทั้งปวง
รวมถึง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความมั่นคงแบบองค์รวม พิจารณา ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
error: Content is protected !!