วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“บิ๊กบี้” ส่ง “แม่ทัพต่อ” ลงพื้นที่ ชุมชนคลองเตย

10 ก.พ. 2021
119
“บิ๊กบี้” ส่ง “แม่ทัพต่อ”
ลงพื้นที่ ชุมชนคลองเตย
เยี่ยมเด็กๆ พร้อมอุปกรณ์การเรียน
พร้อมส่งมอบศูนย์สุขภาพชุมชน
ให้ชุมชนคลองเตย
.
พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค1 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก ส่ง มอบศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนล็อค 1-2-3 เขตคลองเตย กทม. พร้อมมอบของขวัญ อาหารกล่องปรุงสุกและน้ำดื่ม ให้กับเยาวชนของศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กชุมชนล็อค1-2-3 ศูนย์เด็กเล็กแฟลต19-22 ศูนย์เด็กเล็กชุมชนล็อค 6 และศูนย์เด็กเล็กบ้านเทพ
นอกจากนี้ ได้ มอบชุดนักเรียน และอุปกรณ์เครื่องเขียน ให้กับเยาวชนโรงเรียนยานุส คอร์ชัคแห่งเอเชียอาคเนย์ อีกด้วย
ทั้งนี้ กองทัพบก ได้ด้าเนินการก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพในพื้นที่ชุมชนแออัด ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยส้านักงานเขตคลองเตย
ส้าหรับให้บริการ ด้านสาธารณสุขพื้นฐาน แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราท้า ความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น การบ้าเพ็ญประโยชน์ บรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วย และ เยาวชน เพื่อให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี
ดำเนินการก่อสร้างโดย กรมพัฒนาที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 รวมระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 45 วัน
error: Content is protected !!