วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

588 นายทหารกลาโหม รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

“ปลัดกลาโหม” เป็น ผู้เชิญ เครื่องราชย์ฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
.
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมทั้งเป็นผู้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการสังกัด สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน 588 นาย ประกอบด้วย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 53 นาย มหาวชิรมงกุฎ 129 นาย ปถมาภรณ์ช้างเผือก 166 นาย และ
ปถมาภรณ์มงกุฎไทย 240 นาย
error: Content is protected !!