วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ทหารม้า คอแดง

08 ก.พ. 2021
368
โปรดเกล้าฯ รับโอนย้าย ‘พลตรี สมบัติ ธัญญะวัน’ ตท.24 ทหารม้าคอแดง พล.ม.2รอ. ทีมงาน “บิ๊กแก้ว” ผบ.ทหารสูงสุด ทหารม้าคอแดง จาก นทพ.บก.ทัพไทย ไปเป็น ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร
พระราชทานยศ “พลโท”หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
.
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร
โดยข้อความ ระบุ ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลตรี สมบัติ ธัญญะวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลตรี) ปรับย้ายมาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) และพระราชทานยศ พลโท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน
error: Content is protected !!