วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” ตรวจการฝึกทบทวน “91 ทหารพรานหญิง”ชายแดนใต้

05 ก.พ. 2021
569
“แม่ทัพเกรียง”
ตรวจการฝึกทบทวน
“91 ทหารพรานหญิง”ชายแดนใต้
เน้นย้ำ ภาพลักษณ์ไม่รุนแรง
แต่ เข้มแข็ง
เพิ่มทักษะการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์
ปฏิบัติการได้ ทั้งกลางวัน-กลางคืน
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยมชม การฝึกของหลักสูตรการฝึกทบทวน หมู่ทหารพรานหญิง รุ่นที่ 1/ 2564
โดยเป็น อาสาสมัครทหารพรานหญิง ที่ได้รับการบรรจุ และปฏิบัติงานในหน่วยทหารพรานทุกหน่วยของ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ กองอำนวยการฝึก ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เน้น ภาพลักษณ์ ไม่รุนแรง แต่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุรักษ์กำลังรบให้ดำรงต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
หลักสูตรการฝึกทบทวนหมู่ทหารพรานหญิง จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 91 นาย ระยะเวลาในการฝึก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 17กุมภาพันธ์ 2564
โดยแบ่งการฝึกออกเป็น 7 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ขั้นที่ 2 ทักษะการใช้อาวุธ/การยิงปืนฉับพลัน
ขั้นที่ 3 วิชาทหารทั่วไป และยุทธวิธี
ขั้นที่ 4 การฝึกเฉพาะหน้าที่ตามตำแหน่ง
ขั้นที่ 5 การอบรม
ขั้นที่ 6 การฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี 24 ชม. โดยไม่มีการส่งกำลังบำรุง ยกเว้นน้ำ
ขั้นที่ 7 การตรวจสอบ/ประเมินผล และรายงาน
ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสทบทวน นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ทักษะการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งกลางวันและกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นำไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
error: Content is protected !!