วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ทบ.เล็งปรับหลักสูตร “ร.ด.”ใหม่

ทบ.เล็งปรับหลักสูตร “ร.ด.”ใหม่
ลด ฝึกวิชาทหาร
ปรับลด ชม.เรียนภาคทฤษฎี
เพิ่มเวลาฝึกอบรม วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
เสริม บทบาททหารกับความมั่นคงของชาติ การบรรเทาสาธารณภัย-ช่วยเหลือประชาชน จิตอาสา -ผู้นำ
พร้อมยกระดับหลักสูตร รร.นายร้อย จปร.-รร.นายสิบทหารบก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์-ภัยคุกคามรูปแบบใหม่
.
พันโทหญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก แถลงถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกในปีงบประมาณ 2564 – 2566 ว่า จะมีการปรับปรุงหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ( นศท.) เพื่อเตรียมการผลิตกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพ สร้างเยาวชนที่ดีให้กับสังคม พร้อมยกระดับให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงในอนาคต
และได้มีการเพิ่มการปลูกฝังการสร้างจิตสาธารณะเพื่อความร่วมมือร่วมใจ เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม
โดยปรับลดจำนวนชั่วโมงการเรียนภาคทฤษฎี และการฝึกวิชาทหารลงและเพิ่มเวลาฝึกอบรมวิชาทั่วไปแทน เช่น วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
บทบาททหารกับความมั่นคงของชาติ การบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชน จิตอาสา และผู้นำ
ทั้งนี้ เพื่อผลิตกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพ พร้อมเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
นอกจากนี้ ในการพัฒนางานด้านการฝึกศึกษา จะเน้นการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมสนับสนุนการเรียนโดยเน้นการปฏิบัติ/การเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการศึกษาในห้องเรียน
และส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้กับผู้เรียน ผู้สอนเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
การยกระดับหลักสูตรโรงเรียนหลักของกองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ โรงเรียนนายสิบทหารบก และมีการปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
และมุ่งสร้างบุคลากรที่มีอุดมการณ์ มีความพร้อมทั้งใจและกาย ผ่านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ทบ.เล็งปรับหลักสูตร ทบ. "ร.ด.' "ใหม่"
error: Content is protected !!