วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พระองค์ภา” เป็น พลเอก หญิง

“ในหลวง”
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พระองค์ภา”
เป็น พลเอก หญิง
เสนาธิการกองบัญชาการ
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ นถปภ.รอ.
โอนย้าย จาก ข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร
ราชกิจจานุเบกษา 3 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ เรื่อง ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานพระยศทหาร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นข้าราชการในพระองค์
ฝ่ายทหาร และพระราชทานพระยศทหาร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10
มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2460
มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๒ สำนักงานอัยการสูงสุด ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการ
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
(อัตรา พลเอก) และพระราชทานพระยศเป็น พลเอกหญิง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564
ประกาศ ณ วันที่3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6ในรัชกาลปัจจุบัน
error: Content is protected !!