วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“บิ๊กป้อม” รายงาน ครม. ผลงาน รักษ์ป่า

“บิ๊กป้อม” รายงาน ครม.
ผลงาน รักษ์ป่า
เห็นชอบ ผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.
ตัด-โค่นไม้-แปรรูปไม้ ครอบครอง ไม้หวงห้าม ได้ ไม่ต้องขออนุญาต
ตรีตรา ไม้กฤษณา-เทียนทะเล เป็นไม้หวงห้าม
และ “ไม้หวงห้าม”ในป่า 18 ชนิด
ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำ ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ด เขาควาย
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่ประชุมรับทราบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าว ไม่เป็น ไม้หวงห้าม 2563
โดยประกาศนี้ มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป จะทำให้ไม้ที่ปลูกขึ้นบนที่ดินของ สปก. ไม่เป็นไม้หวงห้าม
ดังนั้น ราษฎรที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ประมาณ 35 ล้านไร่ จำนวน ประมาณ 2 ล้านราย จะสามารถตัดหรือโค่นไม้ รวมถึงแปรรูปไม้ หรือมีไม้ไว้ในครอบครอง จากไม้ที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกต่อไป
พร้อมทั้งเห็นชอบร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่นโยบายป่าไม้แห่งชาติได้กำหนดไว้
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับ…) พ.ศ. … โดยกำหนดให้ไม้ที่ขึ้นในป่า 18 ชนิด (ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำ ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ด เขาควาย)
รวมถึงให้เพิ่ม ไม้กฤษณา เป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก. และไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ข. ด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง
error: Content is protected !!