วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“ตากใบ โมเดล”

“ผู้กองธรรมนัส- จุ๊บจิ๊บ”
ลงชายแดนใต้
เร่งแก้ปัญหาดิน
เหมาะสมกับการปลูกข้าว
“ตากใบ โมเดล”
ที่ ตากใบ นราธิวาส
.
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ติดตามโครงการปรับปรุงบำรุงดิน ให้เหมาะสมกับการปลูกข้าว ที่ นาข้าวแปลงใหญ่ บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
และการทำระบบการจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอตากใบ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของเกษตรกร
โดยมี จุ๊บจิ๊บ ธนพร ศรีวิลาส ภริยา ร่วมและพลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมคณะด้วย
ร้อยเอก ธรรมนัส ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ “ตากใบโมเดล” ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการตากใบโมเดล เพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนาพื้นที่อำเภอตากใบอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตร เช่น ทรัพยากรดิน น้ำ พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาอำเภอตากใบให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่ และขยายผลโครงการพระราชดำริ อย่างเป็นรูปธรรมสามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป
: ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
error: Content is protected !!