วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“โคก หนอง นา”ของ หน่วยSEAL

พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
โดยมี น.อ.ณรงค์ นุสุวรรณ ผู้บัญชาการกรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ผบ.กรม รพศ.2 นสร.กร.) ต้อนรับ
ซึ่งศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย นสร.กร. ได้ดำเนินการตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ค.2561
ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้ติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ฯ พร้อมกันนี้ได้ให้นโยบายต่อการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การสืบสานและต่อยอดเป็น “โคก หนองนา โมเดล” ถือเป็นศาสตร์ของพระราชาให้เกิดเป็นรูปธรรม และ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนากำลังพล และครอบครัว ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนรอบที่ตั้งของหน่วยต่อไป เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ให้หน่วยในกองทัพเรือ สืบสาน และต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
error: Content is protected !!