วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“นายกฯแม่บ้านทัพไทย” ขึ้นเหนือ เยี่ยม นทพ.

“นายกฯแม่บ้านทัพไทย”
ขึ้นเหนือ
เยี่ยม นทพ.
และมอบอุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่
รพ.สต. และ รร.ตชด. ฐานทหาร
มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้ ทหาร ตำรวจ นักเรียน
.
“คุณอุ๊” บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ของหน่วย สนภ.3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล มอบอุปกรณ์ทางการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์ทางการแพทย์และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเปียงหลวง ,ฐานปฏิบัติการวัดฟ้าเวียงอินทร์ อ.เวียงแหงฐานฯบ้านใหม่ บก.ร้อย.ตชด.334 อ.แม่อาย โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านนามะอื้น อ.แม่อาย โรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32 อ.เชียงดาว
และมอบชุดเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้แก่ ทหาร ตำรวจ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อช่วยเหลือประชาชน ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
error: Content is protected !!