วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ครม.อนุมัติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 4 อำเภอ สงขลา

ครม.อนุมัติ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน
3 จังหวัดชายแดนใต้ 4 อำเภอ สงขลา
กระตุ้นเศรษฐกิจ ลงทุน ส่งเสริมอาชีพคนชายแดนใต้
แม้ คาดรัฐสูญเสียรายได้ ปีละ 2.21 ล้านบาท
.
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนใต้ หนึ่งในแนวทางการดำเนินนโยบาย คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ซึ่งขณะนี้ครบกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดการจ้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ครม.จึงมีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
โดยมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 5 ปี ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 2 ประเภท ทุกขนาด คือ 1.โรงงานจำพวกที่ 2 (โรงงานที่มีเครื่องจักร แรงม้ารวมไม่เกิน 75 แรงม้า และมีคนงานไม่เกิน 75 คน)
และ2.โรงงานจำพวกที่ 3 (โรงงานที่มีเครื่องจักร แรงม้ารวมมากกว่า 75 แรงม้า และมีคนงานมากกว่า 75 คน หรือเป็นโรงงานที่มีมลภาวะ) ซึ่งโรงงานต้องตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“มากไปกว่านั้น ครม.ยังมีมติเพิ่ม 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี ให้มีผลบังคับใช้ตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย
สำหรับค่าธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้น เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงาน ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตามกำหนดเวลา เป็นต้น แม้การดำเนินมาตรการดังกล่าวจะทำให้สูญเสียรายได้ประมาณปีละ 2.21 ล้านบาท
แต่อย่างไรก็ตาม จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นและโดยรวมของประเทศด้วย” นางสาวรัชดา กล่าว
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!