วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข”

25 ม.ค. 2021
129
สร้าง “ผู้ช่วย อสม.”
ทหารพัฒนา และ อสม.
จัดกิจกรรม
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโควิดฯให้
เครือข่ายนักพัฒนาของหน่วย
เพื่อให้ เป็น “ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข”
พันเอก ณัฎฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 (นพค.26) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่ง ชุดพัฒนาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ชุดตรวจติดตามมาตรการผ่อนคลายฯ ของหน่วย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดฯให้กับกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วย สามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ ประชาชนและเครือข่ายนักพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรม 62 คน ณ บ้านโคกสามัคคี ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน
error: Content is protected !!