วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

เพราะ เราเป็น “คนไทย”

พี่ๆทหารพรานหญิง
มาช่วย สอนภาษาไทย
ให้กับน้องๆนักเรียนมุสลิม
ที่ รามัน ยะลา
ให้สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ นอกเหนือจากที่ เรียน และใช้ภาษายาวีห์
.
ทหารพรานหญิง จาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 (ฉก.ทพ.41) ไปช่วยสอนภาษาไทย ให้เด็กๆ ที่ ศูนย์การศึกษาอิสลามกานูรุลฮูดา หมู่ที่ 1 บ้านกูแบทาระ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักเรียน ที่พูด อ่าน เขียน ไม่คล่อง ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องชัดเจน และกล้าแสดงออก และสามารถนำภาษาไทยไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้
ในโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” ที่ ร่วมกับ คณะครูศูนย์การศึกษาอิสลามกานูรุลฮูดา
พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง และปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิดฯ
ตามแนวทางของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ที่ให้ประสานความร่วมมือกับคณะครู ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการนี้ ขึ้น
และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ของทหารพรานหญิงกับ เด็กๆ และคุณครู ด้วย
: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังนั่ง และกำลังยืน
error: Content is protected !!