วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“ผบ.พล.ร.15 “ สำรวจพื้นที่ เร่งทำระบบน้ำ ฝายต้นน้ำ น้ำประปาภูเขา

“ผบ.พล.ร.15 “
สำรวจพื้นที่
เร่งทำระบบน้ำ
ฝายต้นน้ำ น้ำประปาภูเขา
และขุดสระเก็บน้ำ แก้ปัญหาน้ำ
ให้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต
ใน “พระพันปีหลวง”ที่ นราธิวาส
พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผบ.พล.ร.15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.)ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค และบริโภค ของสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
ทั้งนี้ เดิมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ บ้านไอร์บือแต ใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน จากการใช้เครื่องปั๊มน้ำ เพื่อดูดน้ำในลำคลองมาใช้ในการอุปโภค และบริโภค
แต่จากสถานการณ์ อุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส นั้น มีฝนตกหนักต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาหลายวัน บวกกัน น้ำป่าไหลหลาก ทำให้หัวปั้มน้ำเกิดความชำรุดเสียหาย พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค และบริโภคขึ้น กับพี่น้องสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต
และได้ลงพื้นที่ สำรวจ บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไอร์บือแต พบฝายต้นน้ำ ซึ่งเป็นน้ำประปาภูเขา มีความสะอาด สามารถให้พี่น้องสมาชิกเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านไอร์บือแต นำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค และบริโภคได้ จากโครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายบ้านไอร์กาแซ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ รัฐบาลได้สร้างมอบให้ไว้ราษฏร หมู่ที่4 บ้านไอร์กาแซ ตำบล ช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี 2553 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชน
และ เยี่ยมสำนักสงฆ์ไอร์บือแต ภายในโครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว โดยการสำรวจพื้นที่ เพื่อขุดสระกักเก็บน้ำ ที่ทำให้พี่น้องสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี
โดยได้ประสานให้สำนักชลประทานจังหวัดนราธิวาส นำรถเข้ามาดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำในสัปดาห์หน้า สร้างความปลื้มปิติดีใจให้กับพี่น้องสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลาง ที่ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การก่อความไม่สงบใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีพระราชเสาวนีย์ กับ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และพลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 ณ พระตําหนักทักษิณ ราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส โดยให้ทางผู้ช่วยเลขาธิการสํานักพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทํา ของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส)
โดยได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จํานวน 20 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อที่ดินในการจัดต้ังโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านไอร์บือแต ขึ้น
ซึ่งปัจจุบันมีราษฏร อาศัยอยู่ 138 ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการกระทํา ของผู้ก่อความไม่สงบเป็นการตอบแทนบุญคุณผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย ช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทําของ ผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแหล่งสร้างงานให้ราษฎรในพื้นที่ ส่งเสริมการเลี้ยงแพะนม และสนับสนุนอาชีพให้แก่ราษฎร
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!