วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“สตรี รัก ดีจริง”

.
กอ.รมน. ภาค4 ส่วนหน้า
จัดตั้ง ทีม “สตรี รัก ดีจริง”
อบรม ทหารพรานหญิง
ลงพื้นที่ ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูล กับชาวบ้าน
“แม่ทัพเกรียง” ชี้ ความอ่อนโยน ละเอียดอ่อน นุ่มนวล จริงใจ
จะทำให้สถานการณ์คลี่คลาย
จากร้าย กลายเป็นดี
ให้เข้าถึงหัวใจของประชาชน
หวังสร้าง เครือข่าย ถักทอสร้างสันติสุขชายแดนใต้
แม่ทัพเกรียง”พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ปิดการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ “ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง”ที่ ห้องอบรม โรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงใช้ชื่อว่า “กลุ่มสตรี รัก ดี จริง”
เมื่อผ่านการอบรมไปแล้วจะได้รับความรู้ และแนวคิดดี ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ที่มาบรรยาย ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของพื้นที่ สภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเสริมสร้างอาวุธทางความคิด
พร้อม ให้รู้เท่าทันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เกิดทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ในการเข้าไปปรับทุกข์ผูกมิตรระหว่างสตรี และสตรีด้วยกัน เพื่อเป็นตัวเชื่อมในการโน้มน้าวกลุ่มเครือญาติของผู้หลงผิด ให้หยุดการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรง
ที่สำคัญเป็นการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความชอบ และเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงในการเข้ามาแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐ หนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสร้างความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุข แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
โดยในปีงบประมาณ 2564 จัดผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ รวมทั้งสิ้น 78 คน ใช้ระยะเวลาในการเข้าฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2564
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า ขอชื่นชมในการทำหน้าที่ของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ในห้วงที่ผ่านมา ที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ สร้างสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มคน เข้าถึงพื้นที่ ทั้งกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่
แต่กลุ่มไหน ๆ ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขในพื้นที่ การได้รับฟังข้อเสนอแนะข้อท้วงติง จากชุมชนทำให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาขององค์กรภาครัฐ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จึงถือเป็นเครือข่ายถักทอสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ การที่จะสร้างความเข้าใจในทุกเรื่อง และให้เข้าถึงเป้าหมายในทุกพื้นที่ ต้องเข้าให้ถึงที่ และทันเวลา
วันนี้ที่ไหนไม่มีความเข้าใจในเรื่องอะไร เราจะต้องเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจ ถือเป็นหัวใจสำคัญในภารกิจของการเป็นชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน
โดยเฉพาะความเป็นผู้หญิงของเรา จะทำให้ประชาชน เชื่อใจ ไว้ใจ ด้วยความอ่อนโยน ละเอียดอ่อน นุ่มนวล และจริงใจ สามารถทำให้สถานการณ์คลี่คลาย จากร้าย กลายเป็นดี ให้ภารกิจของเราเข้าถึงหัวใจของประชาชน ช่วยกันแก้ไข เป็นกระบอกเสียง บอกต่อ ทุกนโยบายสำคัญ
ทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ให้ใช้การเมืองนำ การทหารตาม
โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นเวลาที่มีค่ามาก ฝากความหวังไว้กับชุดน้อง ๆ ปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
เพิ่มศักยภาพต่อยอดองค์ความรู้ จากประสบการณ์ สู่การเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานด้านการเมืองตามพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที
error: Content is protected !!