วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กป้อม” แจกงานให้ น้องๆช่วย

19 ม.ค. 2021
128
“บิ๊กป้อม” แจกงานให้ น้องๆช่วย
มอบ “บิ๊กตู่ กู้เกียรติ”หัวหน้าคณะทำงาน-ติดตามงานราชการชายแดนใต้
ประชุม งบฯขับเคลื่อน12 โครงการ
ใน นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
ย้ำต้องตรงความต้องการของชาวบ้าน
บิ๊กตู่ พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา อดีตผช.ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 7 (พื้นที่ 3 จชต.)
ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ให้เป็นประธานการประชุม พิจารณาโครงการ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ที่ ห้องประชุม 109 อาคาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาโครงการต่างๆในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และภัยแล้ง ที่ผ่านมา
รวมทั้ง ช่วยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น
จ.นราธิวาส : มี 4โครงการ คือ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. 3 แห่ง ,โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 1 แห่ง
จ.ปัตตานี : มี 6โครงการ ได้แก่โครงการจัดทำชังเชือก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล 1 แห่ง ,โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
3 แห่ง ,โครงการขุดลอกคลองป้องกันปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง 1 แห่ง และโครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 แห่ง
จ.ยะลา : มี 2 โครงการ ได้แก่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 1 แห่ง และโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง 1 แห่ง
ทั้งนี้ พล.อ.กู้เกียรติ ยังได้กำชับ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดังกล่าว ต้องเร่งนำข้อสั่งการเพิ่มเติมไปปฏิบัติ ให้ครบถ้วน เพื่อให้โครงการต่างๆ มีความสมบูรณ์ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ อย่างแท้จริง เพื่อสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งรองรับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตามนโยบายของรัฐบาล
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!