“เสธ.หนึ่ง” ชี้ บริษัทที่ได้ Solar Cells อมก๋อย 45ล้าน มีคุณสมบัติ ตามสเปค

15 ม.ค. 2021
128
“เสธ.หนึ่ง” ชี้ บริษัทที่ได้
Solar Cells อมก๋อย 45ล้าน
มีคุณสมบัติ ตามสเปค
จะ นามสกุล เดียวกับ สส.ฝ่ายค้าน หรือไม่ ก็ไม่เกี่ยว “นามสกุล”อะไร ถือเป็น Fair play game ที่สุด ใครก็ได้ที่มีประสบการณ์ เสนอเข้ามา ประมูลผ่าน E-Bidding
พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ชี้แจงว่า โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 45,100,000บาท งบประมาณจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี 2562 ติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 215 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ลิเธียม) ขนาดความจุ 998 กิโลวัตต์ – ชั่วโมง พร้อมติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าชุมชนระยะทาง 5,409เมตร, ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 120 ชุด และโรงคลุมแบตเตอรี่ฯ ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง
1.หมู่บ้านพะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30.72 กิโลวัตต์
2.หมู่บ้านจกปก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20กิโลวัตต์
3.หมู่บ้านห้วยไก่ป่า ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20กิโลวัตต์
4.หมู่บ้านมูเซอหลังเมือง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20กิโลวัตต์
5.ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30.72 กิโลวัตต์
ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560โดยกำหนดราคากลางของโครงการตามบัญชีราคามาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และการสืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
“นี่ คือ Fair play game ที่สุด ใครก็ได้ที่มีประสบการณ์ เสนอเข้ามา ประมูลผ่าน E-Bidding”
กอ.รมน. เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั่วไปยื่นข้อเสนอ ที่ผ่านมามีผู้สนใจยื่นรับเอกสารผ่านระบบฯ จำนวน 4 ราย และมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 3 ราย
เมื่อตรวจสอบเอกสาร ตามเงื่อนไขปรากฏว่ามีผู้ยื่นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน จำนวน 2 ราย คือ บ.ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บ.บี.เอ็น.โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด
ส่วนกิจการร่วมค้า เอ็ม เอ็ม ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน จำนวน 11 รายการ ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นสาระสำคัญต่อผลสำเร็จของโครงการ จึงไม่ผ่านการคัดเลือก ประสบการณ์ ไม่เคยมีที่ปรึกษา ก.คลัง ไม่มีที่กักเก็บไฟฟ้า จึงจุดตกไป คุณสมบัติ ใน11 ข้อ ไม่ครบ เพราะในโครงการมีเสาไฟฟ้า การลากสาย โรงคลุมแบตเตอรี่. กันฟ้าฝน ด้วย
สำหรับ บ.บี.เอ็น.โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด ที่เป็นผู้ชนะการประกวดราคา 45,100,000 ได้จดทะเบียนตั้ง บริษัทในปี 2557 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการด้านพลังงานทดแทนอย่างชัดเจน ประกอบกับมีผลงานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานวงเงินไม่น้อยกว่า 12ล้านบาทตามเงื่อนไข
เมื่อถามว่าบริษัท ที่ได้ นามสกุลเดียวกับสส.พรรคฝ่ายค้านนั้น พลตรีธนาธิป กล่าวว่า บริษัทที่ได้ มีคุณสมบัติ ไม่เกี่ยว “นามสกุล”อะไร ถือเป็น Fair play game ที่สุด ใครก็ได้ที่มีประสบการณ์ เสนอเข้ามา ประมูลผ่าน E-Bidding
การดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายหลักไปยังพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน ได้แก่ อาคารเรียน, ศาลาประชาคมประจำพื้นที่ และเสาไฟส่องสว่างตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน ส่วนโครงข่ายไฟฟ้าชุมชนที่ให้ประชาชนใช้งานภายในบ้านจะดำเนินการต่อไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ
error: Content is protected !!