วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กป้อม” ไฟเขียว หลายโครงการ ยกระดับ กทม.เป็นมหานคร ทันสมัยระดับโลก

“บิ๊กป้อม” ไฟเขียว หลายโครงการ
ยกระดับ กทม.เป็นมหานคร ทันสมัยระดับโลก
เห็นชอบโครงการเร่งด่วน กลุ่มจังหวัด พื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด 209 โครงการ รวมทั้ง กทม.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน ระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม 521 อาคาร สศช.
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า
ที่ประชุม ได้รับทราบมติ คกก.บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เห็นชอบ นโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงป.65
โดยกำหนดสัดส่วน การจัดสรรงบประมาณจังหวัด ต่อ กลุ่มจังหวัดเป็น 70 : 30 ทั้งนี้งบประมาณของจังหวัดให้เสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรร
สำหรับของกลุ่มจังหวัด กำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเป็น 2 ส่วน คือร้อยละ 50 : 50 ได้แก่ ส่วนที่ 1) ขับเคลื่อนแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามความต้องการรายพื้นที่ เสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าแต่ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรร
ส่วนที่ 2) ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯในลักษณะ cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ โดยจะไม่มีการกำหนดกรอบการจัดสรรแต่ละกลุ่มจังหวัด แต่ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
ที่ประชุม ได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติการภาคกลาง และพื้นที่ กทม. ประจำปีงป.65 โดยมีแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจาก รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง รวม 12 กระทรวง 2 รัฐวิสาหกิจ และ 7 องค์การมหาชน จำนวน 258 โครงการ โดยเห็นชอบสนับสนุนงบเบื้องต้น 90 โครงการ และเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคกลางประจำปีงป.65
ทั้งนี้จังหวัดในภาคกลาง 17 จังหวัด ได้รับความเห็นชอบภายในกรอบวงเงิน 209 โครงการ และเกินกรอบวงเงิน 36 โครงการ
สำหรับกลุ่มจังหวัดในภาคกลาง ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยส่วนที่ 1) ได้รับความเห็นชอบภายในกรอบวงเงิน 21 โครงการ และเกินกรอบ เงิน 10 โครงการ ส่วนที่ 2) ได้รับความเห็นชอบภายในกรอบวงเงิน 4 โครงการ
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามที่ ก.บ.ภ. กำหนดแนวทางไว้ให้ได้ อย่างถูกต้อง ด้วยความประหยัด โปร่งใส แผนงานไม่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อการบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และรองรับผลกระทบโควิดฯด้วย ตามนโยบายของรัฐบาล
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และภาพระยะใกล้
error: Content is protected !!