วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“นายกฯ” ตั้ง “ภักดี โพธิศิริ” อดีตปปช.นั่งประธาน ปราบแรงงานเถื่อน

“นายกฯ” ตั้ง “ภักดี โพธิศิริ”
อดีตปปช.นั่งประธาน ปราบแรงงานเถื่อน
รวมกรรมการ15คน
มี ทหาร ร่วม2 คน “รองปลัดกลาโหม-รองเลขาฯกอ.รมน.”
และ 1 จเรตำรวจ
.
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิตกฎหมายเป็นหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามที่ปรากฏว่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่แบบกลุ่มก้อนขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่เตือนธันวาคม 2563เป็นตันมา
หลังจากที่สามารถควบคุมโรคได้
นานหลายเดือน ผลการสอบสวนโรคเชื่อวการแพร่ระบาดครั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการติดต่อสัมผัส ระหว่างบุคคลที่คลุกคลีกับผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศไม่ว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งปกติแล้วหากเป็นการเดินทางเข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายก็จะได้รับการตรวจคัดกรองและจัดให้มีการกักกันตัวไว้ระยะหนึ่งตามมาตรการทางสาธารณสุข
แต่ปรากฏว่าในระยะหลังมีผู้เดินทาง
ผ่านช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนด้านต่างๆ ซึ่มีความยาวนับพันกิโลเมตรเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าเป็นการหลบภัยจากโรคระบาด การเข้ามาเพื่อ ประกอบอาชีพ หรือเหตุอื่นใดก็ตาม และบางครั้งมีการเอื้ออำนวยช่วยเหลือ ทำเป็นขบวนการระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายจ้าง
นายหน้าจัดหาแรงาน ผู้ประกอบการขนส่ง และบุคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายว่ด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายแรงานต่ำงด้าว กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยความผิดฐานค้ามนุษย์ นับว่าเป็นสาเหตุประการหนึ่งของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
แม้จะอยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองกวดขันและตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่แล้ว
แต่เนื่องจากเหตุการณ์นี้เชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดของโรคในประเทศจึงกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนที่เต็มใจร่วมมือกับรัฐปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆอย่างเคร่งครัดด้วยดีมาโดยตลอด กลับต้องเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบจากการที่รัฐต้องบังคับใช้มาตรการเข้มงวดขั้นสูงสุด ทั้งที่เกิดจกการไม่รับผิดชอบ การทำผิดกฎหมาย หรือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวของคนเพียงบางกลุ่มที่ไม่คำนึงถึงความตือร้อนของประชาชนโดยรวม
ทั้งยังเป็นขบวนการเกี่ยวข้องกับบุคคล
หลายฝ่าย สมควรให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมอีกระดับหนึ่ง ตลอดจน
ติดตามดูแลการทำงานทั้งระบบ และประสานงาน ให้คำแนะนำการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ในการป้องกัน
ปราบปราม นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ และหาทางป้องกันแก้ไขมิให้เกิดเหตุทำนองนี้ขึ้นอีก
โดยเฉพาะในสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนี้ ซึ่งทางการอยู่ระหว่างการผ่อนปรนแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดบัญหาขาดแคลนแรงงานและอาจมีผู้ฉวยประโยชน์จากมาตรการนี้เพิ่มขึ้น สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกฝ้ายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมายนั้นก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด
นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย
(๑) นายภักดี โพธิศิริ
อดีตกรรมการ ป.ป.ช. เป็น ประธานกรรมการ
(๒) ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
(๓) รองปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับมอบหมาย
(๔) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้รับมอบหมาย
(๕) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย
(๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ที่ได้รับมอบหมาย
(๗) รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ที่ได้รับมอบหมาย
(๘) รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย
(๔) รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร ที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) จเรตำรวจ ที่ได้รับมอบหมาย เป็น
กรรมการ
(๑๑) รองอธิบดีคมการจัดหางาน ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ
(๑๒) รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย. เป็น กรรมการ
(๑๓) นายยอดฉัตร ตสาริกา
กรรมการและเลขานุการ
(๑๔) นายวรพล ชินเพชร
กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๕) เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ที่ได้รับมอบหมายกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง มอบหมายบุคคลผู้มีตำแหน่งตาม (๓) ถึง (๑๒) และ (๑๕) เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว
และให้คณะกรรมการตามข้อ 1 มีอำนาจตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการเคลื่อนย้ายเดินทางจนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ
error: Content is protected !!