วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลสนาม จริงๆเลย!

แพทย์ทหารเสนารักษ์ และกำลังพล ของ กองพลทหารราบที่ 3 ซักซ้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ขนาด 120 เตียง และ ตรวจความพร้อมของยุทโธปกรณ์
เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชน จากการระบาดของโรค COVID19ในทันที ในค่ายสุรนารี นครราชสีมา
: กองทัพภาค2
error: Content is protected !!