วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ครม. มีมติยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พึงประเมิน ในปีภาษี 2563 ใน 4 โครงการ ตามมาตรการเยียวยาของรัฐ

ครม. มีมติยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พึงประเมิน ในปีภาษี 2563 ใน 4 โครงการ
ตามมาตรการเยียวยาของรัฐ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-โครงการเราเที่ยวด้วยกัน -โครงการกำลังใจ-โครงการคนละครึ่ง
คาดรัฐ เสียรายได้จากภาษีที่พึงได้ถึง 30,360 ล้านบาท
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี 2563 จากการที่ผู้มีเงินได้จากเงินสนับสนุนหรือประโยชน์จาก 4 มาตรการ/โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ได้แก่ (1) มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (2) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (3) โครงการกำลังใจ และ (4) โครงการคนละครึ่ง โดยหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะได้ออกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไป
โดยมีประมาณการสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินสนับสนุนและประโยชน์ที่ได้รับจาก มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการกำลังใจและโครงการคนละครึ่ง หากไม่กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ 30,360 ล้านบาท
ในภาพอาจจะมี 1 คน
error: Content is protected !!