วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“DTi -อพวช.”เตรียม จัดแข่งขัน “Thailand CANSAT ROCKET Competition 2021”

“DTi -อพวช.”เตรียม
จัดแข่งขัน “Thailand CANSAT ROCKET Competition 2021”
ประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก CANSAT
จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล Sugar Rocket
20 – 23 เมย.นี้
หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม
โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไอน์สไตน์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “THAILAND CANSAT ROCKET COMPETITION 2021”
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ในฐานะของหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้มีส่วนในการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน
โดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักและเป็นเทคโนโลยีที่เป็นจุดกำเนิดของ สทป. มาพัฒนาการอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการนำเทคโนโลยีจรวดมาดำเนินการประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ในการส่งดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) ขึ้นสู่อากาศ
ในระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา สทป. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะจุดประกายความคิด สร้างความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต
สทป. ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 9 ปี ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคต่างๆ
อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สทป. และ อพวช. เคยจัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 ขึ้นในปี 2562 ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง
ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาง สทป. และ อพวช. ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์เพื่อปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีมาตรการในการป้องกัน ควบคุมดูแลเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมอย่างปลอดภัยและสำเร็จด้วยดี
และในปีนี้ ปี 2564 เป็นอีกปีที่เราเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทาง สทป.และ อพวช. ได้ร่วมกันเตรียมการรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์อีกด้วย
การได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง อพวช. ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นการประสานพลังของทั้ง 2 หน่วยงานเพื่อต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ของนักวิจัยและ เยาวชนไทยสู่ระดับนานาชาติในอนาคต
​ผศ.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า เรามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านสะเต็มศึกษา ผ่านการสร้างและพัฒนา CanSat และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียมได้โดยง่าย เพื่อนำไปสู่ความต้องการการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น อันจะทำให้เกิดการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศต่อไปตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและประชาชนของประเทศต่อไปในอนาคต
เยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2021” สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.nsm.or.th/event/competition/cansat-thailand.html

, www.dti.or.th

, Facebook fanpage : ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์, Facebook fanpage : Cansat Thailand โทร 0 2577 9999 ต่อ 1411 – 1416 หรือ สแกน QR codeๆ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!