วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

อนุมัติ แผนปฏิบัติการปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ
“บิ๊กป้อม” ถก สมช.
อนุมัติ”แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เฟสแรก ”2563-2565
ให้ประชาชนปกป้องสถาบันกษัตริย์
เสริมสร้างจิตสำนึกรัก-หวงแหน จงรักภักดี
เทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริย์ และพระบรมราชวงศ์ อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามราชประเพณี
ลั่น สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทุกภาคส่วน -ประชาชน
ต้องร่วมกัน ปกป้อง เทิดทูน และรักษาไว้ ให้อยู่ ตลอดไป
ย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงาน นำสู่การปฏิบัติ สร้างการรับรู้ ปชช. ร่วมปกป้อง/เทิดทูนสถาบัน อยู่คู่ชาติไทย สืบไป
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ประชุม คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ที่ ห้องประชุม วิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า
ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้า การจัดทำร่างนโยบายการบริหาร และการพัฒนา จชต. ฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม(พ.ศ.2560-2562) ซึ่งสิ้นสุดตาม กม.
และมีการทบทวนทุกระยะ 3 ปีโดย ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง ตามลำดับ ต่อไป
และได้รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยให้สอดคล้องกับ ยศ.ชาติ (2561-2580)
รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน ของกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ได้แก่ ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน ผ่านกลไกทวิภาคีที่สำคัญ กับประเทศเพื่อนบ้าน ,การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดน
รวมทั้งผลการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดชายแดน
โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เพื่อปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อไป
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) โดยมุ่งเน้น การเสริมสร้างจิตสำนึกรักและห่วงแหน มุ่งแสดงความจงรักภักดี พร้อม ธำรง รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกัน ของคนไทยทั้งชาติ
โดยมีเป้าหมายที่สำคัญได้แก่ การให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ,การเทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมราชวงศ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามราชประเพณี และขนบธรรมเนียมประเพณี
และ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการธำรง รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันพระมหากษัตริย์
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ สมช.,กอ.รมน.,ศอ.บต.,บก.ทท.,ทุกเหล่าทัพ,ทุกกระทรวง และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันขับเคลื่อน และบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างมีเอกภาพ ต่อแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว โดยเร่งนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของประเทศชาติ ให้ได้ผล อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้ย้ำว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ดังนั้นทุกภาคส่วน พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกัน ปกป้อง เทิดทูน และรักษาไว้ ให้อยู่คู่สังคมไทย ตลอดไป
error: Content is protected !!