วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“ศบค.มหาดไทย” ออกคำสั่งด่วน 6ข้อ สั่งเอ็กซเรย์พื้นที่ ปราบแรงงานเถื่อน-ปราบบ่อนพนัน

11 ม.ค. 2021
144
“ศบค.มหาดไทย” ออกคำสั่งด่วน
6ข้อ สั่งเอ็กซเรย์พื้นที่
ปราบแรงงานเถื่อน-ปราบบ่อนพนัน
สั่ง ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ -ปลัดฯ ถกด่วนฝ่ายมั่นคงในจังหวัด เอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้าน ห้ามมีบ่อนพนัน-แรงงานเถื่อน
ใครเอี่ยว รายงาน มท.ด่วน
สั่งห้ามออกใบอนุญาตจัดเล่นพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ไผ่ผ่องไทย และห้ามซักซ้อมชนไก่ ลดการแพร่เชื้อโควิดฯ
ขู่ ถ้าปล่อยปละละเลย ต้องรับผิดชอบเอง
เร่งตั้ง รพ.สนามทุกจังหวัด และรณรงค์ โหลด แอปฯ”หมอชนะ”
.
ศูนย์โควิดฯ มท. ออกคำสั่งด่วนที่สุด โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
(ศบค.มท.) ได้รับข้อสั่งการเชิงนโยบาย ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
ประเด็นการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และ การป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน การจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิดขัน “หมอชนะ”
เพื่อให้การปฏิบัติตมมาตรการป้องกันกรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้อสั่งการเชิงนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้
1.มาตรการป้องกันการลักอบนำแรงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกภุหมาย
-ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการเข้มงวด ทั้งในพื้นที่ชายแดน เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติ การปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน เพื่อคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองและการขนส่งสินค้า จากประเทศเพื่อนบ้าน และการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามา ในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน/ ชุมชนแต่เดินทางไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง
หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รู้เห็นเป็นใจ กับการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้รายงานให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท) ทราบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป
2.มาตรการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นการพนัน
-ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรกรเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ และให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หาข่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับกุม ดำเนินคดี
3.มาตรการต่อกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ
-ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่
ทุกระดับถือปฏิบัติตามหนังสืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10 /ว.7820 ลงวันที่ 30 ธันวาคม2563 ในการงดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไผ่ผ่องไทย
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ตลอดจนกำชับนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน มิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลา หรือการแข่งขันในลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมิให้มีการจัดข้อมชนไก่
หรือกิจกรรมในลักษณะทำนองเดียวกัน
หากพื้นที่ ปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
แต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง
4.การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ -ให้จังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงพยบาลสนาม และเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบริหารจัดการ โดยให้พิจรณาความเหมาะสมของสถานที่ และชี้แจง สร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการต่อต้านในพื้นที่
5.การประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิดขัน “หมอชนะ” ให้จังหวัด
-กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับอสาสมัครในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ
ขอความร่วมมือสถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่มอบหมายบุคลากร
ในสังกัดให้ความช่วยเหลือ/แนะนำ ในการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แก่ประชาชน
ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) https://www.dga.or.th/th/profile/2176/

6.ให้ทุกจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนด ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท) ทราบทุกวันภายในเวลา16.00 น.
และกรณีพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีการจับกุมดำเนินคดี ให้รายงานศูนย์บริหรสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบทันที
ลงชื่อ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
error: Content is protected !!