วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

รัฐบาล พ่ายแพ้ มิอาจปกป้อง “หมอทวีศิลป์” ได้

09 ม.ค. 2021
249

“เสืออากาศ24/7” มองทะลุ
ปรากฏการณ์ต่อต้านแอพฯ
“หมอชนะ–หมอทวีศิลป์”
หมอผู้มีความเพียรพยายาม มีจิตวิญญาณ
ชี้ ต้องโหลดฯ แอพฯ”หมอชนะ-ไทยชนะ” คือ การแจกอาวุธให้กับราษฎรทุกคนถือไว้ปกป้องตนเอง และใช้เข้าสู้รบกับศัตรูในสงครามโรคระบาด
แนะต้องลิ้งค์กับ ทุกค่ายการสื่อสาร
ทั้ง พลเรือน-ทหาร

“เสืออากาศ24/7” อดีตทหารอากาศนักบินขับไล่ คอลัมน์นิสต์ เขียนบทความ ระบุว่า โปรแกรม “หมอชนะ” – “ไทยชนะ” ถูกต่อต้านอย่างหนักในสังคมไทย!

-บริบททางสังคม “หมอชนะ” – “ไทยชนะ” แท้จริงแล้วเป็นเครื่องมือ(อาวุธ)หนึ่งใช้สำหรับทำการรบต่อสู้กับสงครามโรคระบาด Covid-19

-บริบททางสังคม การโหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” – “ไทยชนะ” เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนภายใต้อำนาจรัฐที่ใช้เป็นกลไกในการควบคุมสังคมยามเกิดสงครามโรคระบาด Covid-19
-บริบทแห่งยุคสมัย แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” – “ไทยชนะ” เป็นเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยที่ต้องคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมให้อยู่ดีมีสุข

คนไทย-รัฐไทย
คนไทยต่อต้านการบังคับใช้แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” – “ไทยชนะ” กันในสังคมไทย
รัฐไทยพ่ายแพ้ต้องยอมจำนน คุณหมอ(ทวีศิลป์-กระบอกเสียงของรัฐ)ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการควบคุมสงครามโรคระบาด Covid-19 ถูกกระหน่ำโจมตีย่อยยับ

รัฐไทย(รัฐบาล)มิอาจปกป้องความดี(ความเพียรพยายาม-จิตวิญญาณของ)คุณหมอผู้นี้ได้ เป็นที่น่าอนาถใจยิ่งของสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
คนไทยไม่คุ้นเคย-ไม่เข้าใจ-ใช้ไม่เป็นและ/หรือไม่มีเทคโนโลยีทันสมัย(โทรศัพท์มือถือ)อยู่ในมือ มีอาการหวั่นเกรงว่าการไม่มี-ไม่โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” – “ไทยชนะ” เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย

ปรากฎการณ์เช่นนี้บ่งบอกถึงความด้อยพัฒนาและความขาดแคลนเทคโนโลยีทันสมัยที่มันสมควรมีในประเทศไทยเป็นของไทยเราเอง โดยเราคนไทยไม่สามารถกระจายเทคโนโลยีทันสมัยออกไปได้อย่างทั่วถึงตลอดทั่วทั้งสังคม
รัฐไทยโดยอำนาจปกครองบ้านเมืองยามสงครามโรคระบาด Covid-19 เสมือนว่ามิอาจใช้กฎหมายใดๆควบคุมและ/หรือจัดระเบียบสังคมไทยได้ เค้าลางแห่งความพ่ายแพ้สงครามโรคระบาด Covid-19 เกิดขึ้นแล้วบนผืนแผ่นดินไทย

แท้จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นยามใด บรรดากฎหมายไทย เสมือนว่าไม่มีผลบังคับใช้ในสังคมไทย

คนไทย-รัฐไทยแห่งยุคสมัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คนไทยทุกคนที่มีและไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัย(โทรศัพท์มือถือที่ทันสมัย)ในครอบครองต้องรวมพลังร่วมใจกันโหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” – “ไทยชนะ” เท่าที่จะสามารถกระทำได้

หากทำไม่ได้เป็นรายบุคคล ก็ทำได้เป็นรายครอบครัว
คนไทยฉลาดทุกคน/สถาบันการศึกษา/ส่วนราชการ(กระทรวงดิจิตอล-กระทรวงอุดมศึกษา/วิทยาศาสตร์)รวมถึงบรรดากองทัพ/เหล่าทัพต้องเป็นเจ้าภาพหลักรวมคนไทยฉลาดเข้ามาคิดค้นวิจัยทดลองทดสอบโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” – “ไทยชนะ” และ “….” – “…” อื่นๆอีกมากมายให้มันทั้งหมดสามารถติดตั้งได้ในทุก Platform เพื่อขยายเครือข่ายให้กระจายออกไปทั่วประเทศ เสมือนกับการแจกอาวุธให้กับราษฎรทุกคนถือไว้เพื่อปกป้องตนเองและใช้เข้าสู้รบกับศัตรู
รัฐไทยต้องใช้อำนาจในการบังคับคนไทยทุกคนให้ลงมือทำการสู้รบในสงครามโรคระบาด Covid-19

ไม่มีใครได้รับการยกเว้น ใครผู้ใดที่ไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยในครอบครองจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว

ใครผู้ใดที่มีเทคโนโลยีทันสมัยในครองครองจะต้องโหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” – “ไทยชนะ” และ/หรือ “…”

“…” …โดยมิอาจปฏิเสธต่อกฎหมายได้

รัฐไทยต้องใช้อำนาจในการสถาปนาสร้างเทคโนโลยีทันสมัย(โทรศัพท์มือถือหรือPlatformอื่นๆ)และบรรดาแอพพลิเคชั่นต่างๆ เฉกเช่นแอพลิเคชั่น “หมอชนะ” – “ไทยชนะ” ให้เกิดมีขึ้นอย่างหลากหลาย โดยให้มันทั้งหมดต้องสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไร้ข้อจำกัด

ไม่ว่าจะเป็นค่ายการสื่อสารใด (AIS True ระบบบัญชาการและควบคุมของพลเรือนและของทหาร) เสมือนว่าเป็นการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนของชาติในการทำการรบต่อสู้กับสงครามโรคระบาด Covid-19

รัฐไทยต้องใช้อำนาจในการระดมพลังหน่วยงานด้านความมั่นคง(โดยเฉพาะทหาร)ให้เข้ามาระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนของประเทศให้ออกมารณรงค์ให้คนไทยทุกคนโหลด/ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” – “ไทยชนะ” และ/หรือ “…” “…” … กันอย่างถ้วนหน้า

รวมถึงออกมารณรงค์ช่วยกันปกป้องคุณหมอทวีศิลป์ด้วยกันทุกคนให้รอดพ้นจากการถูกโจมตีในครั้งนี้ด้วย

บริบทของสังคมไทยในห้วงสงครามโรคระบาด Covid-19 โดยเฉพาะปรากฎการณ์ต่อต้านการโหลด/ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” –“ หมอชนะ” ในหมู่สังคมไทยเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของสังคมไทยและของรัฐไทยอย่างยิ่ง

มิเพียงว่าจะพ่ายแพ้ต่อสงครามโรคระบาดCovid-19 ระลอกนี้และ/หรือระลอกต่อๆไปแล้ว

เราคนไทยยังพิสูจน์ตนเองให้เห็นว่าเราคงไม่มีโอกาส สร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า หลุดพ้นจากความเป็นประเทศด้อยพัฒนา ได้เลย!

error: Content is protected !!