วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ทบ.ประกาศ ยกเลิกฝึกภาคสนาม ร.ด. ปี2-ปี5 กว่า2 แสนคน

ทบ.ประกาศ ยกเลิกฝึกภาคสนาม ร.ด.
ปี2-ปี5
กว่า2 แสนคน
ปิด เขาชนไก่
หวั่น เสี่ยงติดโควิดฯ
ปรับ เป็นกิจกรรมเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์
.
พันโทหญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าในห้วงเดือน ม.ค. -มี.ค.ของทุกปี กองทัพบกจะจัดการฝึกภาคสนามให้นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ทางยุทธวิธี เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทหารกองหนุนเมื่อมีการเรียกระดมพล
แต่เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
กองทัพบกจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ มิให้ขยายเป็นวงกว้างสอดรับกับสถานการณ์
ประกอบกับกองทัพบกทราบถึงความห่วงใยและข้อกังวลใจของผู้ปกครองและครอบครัวที่มีต่อบุตรหลานที่จะต้องเข้ารับการฝึก
ดังนั้นกองทัพบก จึงได้ประกาศยกเลิกการฝึกภาคสนามของ นศท. ประจำปี 63 สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 2-5 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ซึ่งในแต่ละปีจะมี นศท. หมุนเวียนเข้ารับการฝึกภาคสนาม จำนวนกว่า 200,000 นาย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางยุทธวิธีในการดำรงชีพตามภูมิประเทศ พร้อมเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กำลังพลสำรองได้ในอนาคต
โดยกองทัพบกได้พิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ทดแทนการฝึกภาคสนามและดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานของการฝึกภาคสนาม ประกอบกับเป็นการรักษาสิทธิในระบบกำลังสำรองให้ นศท. ได้สำเร็จตามขั้นตอนของหลักสูตร ได้รับการเลื่อนชั้นปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
โดยขอให้ นศท. ติดตามข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติจากศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศต่อไป
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และข้อความ
error: Content is protected !!