วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

เงียบๆ นิ่งๆ แต่ ตรงประเด็น!!

สารปีใหม่ ของ“บิ๊กแก้ว” ผบ.ทหารสูงสุด คอแดงชื่นชม ทหาร ตำรวจ เข้มแข็ง อดทน เสียสละ ในห้วงเวลานี้มีกลุ่มคนที่พยายาม เผยแพร่แนวคิดในการบั่นทอนความเชื่อมั่นศรัทธา สถาบันพระมหากษัตริย์ และกองทัพ ชี้ ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ
ขอให้อดทน ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
และ ทำความเข้าใจกับครอบครัว ผู้คนทั่วไปในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
ขอ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย เป็นที่ไว้วางใจ
ของผู้บังคับบัญชา
.
.
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด และ หัวหน้า ศปม. ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ทั้งเพิ่อเยี่ยมเยียนกำลังพล ในโอกาสปีใหม่ พร้อมมอบสารปีใหม่ ของผบ.ทหารสูงสุด ที่ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี
โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค4 ต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการ และทหาร ตำรวจ รวม62 หน่วย เข้ารับของขวัญปีใหม่
พร้อมมอบ สารอวยพรปีใหม่
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 ที่ออกมาตั้งแต่ ก่อนปีใหม่ และแจกจ่ายให้หน่วยทหารทุกเหล่าทัพ
ความว่า …เพื่อนทหารและตำรวจตระเวนชายแดนที่รักทุกท่าน
ตลอดปี2563 กองทัพไทย และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตย
การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การรักษาผลประโยชน์ทางทะเล การแก้ไขปัญหาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
การช่วยเหลือประชชนและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ
ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณเพื่อนทหารและตำรวจตระเวนชายแดนทุกนาย ด้วยความจริงใจที่ได้ทุ่มการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง อดทน และเสียสละ ในห้วงเวลานี้มีกลุ่มคนที่พยายาม เผยแพร่แนวคิดในการบั่นทอนความชื่อมั่นศรัทธา สถาบันพระมหากษัตริย์ และกองทัพ
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ
จึงขอให้เพื่อนทหารและตำรวจตระเวนชายแดน มีความอดทน ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป ทำความเข้าใจกับครอบครัว และผู้คนทั่วไปในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุข
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดวงพระวิญญาณแห่งบูรพมหากษัตริยธิราชเจ้าทุกพระองค์ รวมทั้งเดชะ
พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็พระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี ได้โปรด
ดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านแลครอบครัว ประพฤติตนอยู่ในทาน ศีล ภาวนา มีจิตใจเบิกบาน
มีปฏิภาณไหวพริ มีสติสัมปชัญญะ มีสมองปราดเปรื่อง มีความอดทน กล้าหาญ เสียสละ ยึดมั่นในคุณธรรม
12 ประการ ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท เพื่อจะได้แคล้วคลาดจากภยันตรายใดๆ รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บ
ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น เรียบร้อย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย เป็นที่ไว้วางใจ
ของผู้บังคับบัญชา
และ เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของผู้คนทั่วไป และประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
error: Content is protected !!