วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

สวย แต่ แสบ!

ทหาร ปีนเขา ลุยดอย ทำลาย ไร่ดอกฝิ่น
“แม่ทัพน้อย 3” นำทีม ทหารพล.ร. 7 ตัดทำลายไร่ฝิ่น บนดอยสามหมื่น อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
เผย แม้พื้นที่ปลูกลดลง แต่ยังมีอยู่
ในพื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก
ทัพภาค3 เอ็กซเรย์64 พื้นที่
แม่ยะ แม่แตง เชียงใหม่ -ปาย แม่ฮ่องสอน -เชียงดาว เวียงแหง เชียงใหม่ -ม่อนอังเกตุ แม่ฮ่องสอน -ขุนห้วยฝาง พร้าว, ไชยปราการ เชียงใหม่ -แม่สรวย เชียงราย พื้นที่ดอยนาง – ปางอุ๋ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
.
พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อย 3 และรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาค 3 พร้อมด้วย พลตรี จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3
ร่วมตัดทำลายไร่ฝิ่น ของชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ในพื้นที่ดอยสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,725 เมตร เป็นแปลงฝิ่นขนาด 0.79 ไร่ มีความหนาแน่น 80 %
ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กองพลทหารราบที่ 7 จัดตั้งศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพลทหารราบที่ 7 (ศอ.กพต.ทภ.3 – พล.ร.7) ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อควบคุม อำนวยการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของหน่วยในโครงการระดับพื้นที่
ซึ่งโดยมี กองพลทหารราบที่ 4, กองพลทหารราบที่ 7, กองพลทหารม้าที่ 1 และฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ปฏิบัติงานตามงานแผนโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2564
โดย แนวโน้มสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในปีนี้ สามารถประเมินแนวโน้มพื้นที่ปลูกฝิ่นในปี พ.ศ. 2563/2564 ได้ว่าจะมีพื้นที่ปลูกลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังคงดำเนินงานด้านมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และในบางพื้นที่มีความเจริญเริ่มเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างถนนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้เสพและราคา ฝิ่นดิบในพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การปลูกฝิ่นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในเขต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดตาก ซึ่งการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นส่วนงานหนึ่งที่ดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่ ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง
โดยได้ดำเนินการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น เพื่อทำให้พื้นที่ ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่น และพืชเสพติดชนิดอื่น ๆ ในภาคเหนือให้มีปริมาณลดลง และหมดสิ้นไปในที่สุด
ในปีนี้ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย สำหรับการดำเนินงานให้ กองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบเข้าดำเนินการ 64 พื้นที่แม่ยะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ดอยสามหมื่น อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ม่อนอังเกตุ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ขุนห้วยฝาง อำเภอพร้าว, อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ดอยนาง – เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
error: Content is protected !!