วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ครม. เห็นชอบ วงเงินงบประมาณปี 2565 รวม 3.1 ล้านล้านบาท

ครม. เห็นชอบ
วงเงินงบประมาณปี 2565
รวม 3.1 ล้านล้านบาท
เผย งบฯลงทุนปี 620,000 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 64 ที่ 29,310.2 ล้านบาท แต่สัดส่วนเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 20ของวงเงินงบประมาณ 65
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.66 หรือ 185,962.5 ล้านบาท จากปีงบประมาณ 64 ภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจไทยปี 65 ขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0-4.0 อัตราเงินเฟ้อ อยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-1.7
ทั้งนี้ โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย
(1) รายจ่ายประจำ จำนวน 2,354,403.3 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 75.95 ของวงเงินงบประมาณ
(2) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 596.7 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 0.02 ของวงเงินงบประมาณ
(3) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย จำนวน 25,000 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 0.81 ของวงเงินงบประมาณ
(4) รายจ่ายลงทุน จำนวน 620,000 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 20.00 ของวงเงินงบประมาณ
(5) รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 100,000 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 3.22 ของวงเงินงบประมาณ
โฆษกฯ ยังกล่าวว่า แม้รายจ่ายเพื่อการลงทุนปี 65 จำนวน 620,000 ล้านบาท จะมีจำนวนเงินลดลงจาก ปี 64 ที่ 29,310.2 ล้านบาท แต่สัดส่วนเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 20ของวงเงินงบประมาณ 65 ซึ่งคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาการลงทุนให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งจากเงินงบประมาณของรัฐ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการลงทุนโดยใช้เงินจากกองทุน เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) และการลงทุนจากต่างประเทศ
ขณะเดียวกันกำชับการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เช่น การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับผู้ถูกเลิกจ้างหรืออยู่ระหว่างหางานทำ ต้องเน้นฝึกอบรมทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการหางานทำต่อไป รวมทั้งชะลอรายจ่ายประจำที่สามารถดำเนินการได้เน้นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมากขึ้น เพื่อให้การใช้ง่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
error: Content is protected !!