วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

เสืออากาศ 24/7 คัมแบ็ค พร้อม CoViD19 ภาค 2

 

เสืออากาศ 24/7
คัมแบ็ค พร้อม CoViD19ภาค 2
แต่แปรสภาพเป็น เสืออากาศทหารเก่า
เกษียณราชการแล้ว

ชี้ 7 ผู้นำของประเทศไทย มีใครบ้าง
และควรต้องทำอะไรบ้าง
บทพิสูจน์ สอบผ่าน หรือไม่ เดิมพันเก้าอี้

 

“เสืออากาศ 24/7” นายพล ทัพฟ้า
คอลัมนิสต์คนเดิม เพิ่มเติมคือเกษียณแล้ว เป็นทหารเก่า แล้ว แต่ยังเฝ้ามอง ความเป็นไปของบ้านเมือง และกองทัพ ยังคงเขียน บทความต่างๆ แชร์กันในหมู่ลูกทัพฟ้า อยู่เนืองๆ

แต่ตอนนี้ โควิดฯภาค2 … “เสืออากาศ 24/7” เลยขอแสดงความคิดเห็น แบบ คนที่จบสายคณิต-วิทย์ฯ ว่า

ก.เอาชนะสงครามโรคระบาดCovid-19
ข.เอาชนะความยากจนที่ตามมา

กฎแห่งผู้นำ
ผู้นำต้อง : ฉลาด-หนักแน่น-หาญกล้า ถึงจะสามารถนำพาบ้านเมืองไทยให้รอดจากสงครามโรคระบาด Covid-19 ได้
และก็จะสามารถพัฒนายกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศเจริญแล้วภายใต้สภาวะสงครามดังกล่าวได้
-ฉลาด คือ ต้องมีความฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลและตัดสินใจตามยุคสมัยได้อย่างเป็นเลิศ
-หนักแน่น คือ ต้องมุ่งมั่น-แน่วแน่-ต่อเนื่องบนจิตวิญญาณที่มั่นคงในการสร้างปัญญาไทยและใช้ปัญญาไทยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคอนาคตทดแทนการนำเข้าปัญญาของชาวต่างชาติมาจากต่างประเทศ ไม่อ่อนไหวเป็นไม้หลักปักขี้เลน
-หาญกล้า คือ กล้าที่จะผละออกจากอ้อมอกของบรรดาต่างชาติผู้เข้ามาลงทุนและใช้ปัญญาของเขาในประเทศไทยได้อย่างอำเภอใจอย่างไม่หวั่นไหว โดยที่ปัญญาไทยนั้นปัจจุบันไม่เหลือหรออยู่ในท้องถิ่นและ/หรืออยู่ในประเทศ โดยจะไม่ยอมตกเป็นทาสของชนชาติอื่นใดอย่างเด็ดขาด

ใครจะเป็นผู้นำคนนั้น!!!
1 ผู้นำสูงสุดของประเทศ : ปัจจุบันคือ คณะรัฐมนตรี
2 ผู้นำองค์การสำคัญของประเทศ : รัฐสภา ศาล องค์การอิสระ
3 ผู้นำส่วนปกครองจากส่วนกลาง : ผู้ว่าฯ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
4 ผู้นำส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น : นายก…
5 ผู้นำกระทรวง/กรม : รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี
6 ผู้นำสถาบันการศึกษา : อธิการบดี คณะบดี
7 ผู้นำกองทัพ : กลาโหม กองทัพไทย เหล่าทัพ

นี่คือผู้นำทั้ง7 ของประเทศไทย

ผู้นำทั้ง7ต้องทำอะไร???
1 พัฒนายกระดับกิจการในความรับผิดชอบเป็นความสำคัญสูงสุดเพื่อให้รอดพ้นจากความยากจนที่ตามมาหลังเกิดCovid-19 ให้คนไทยในแต่ละพื้นที่/จังหวัด/อำเภอ/ตำบลจะต้องมีนวัตกรรมทันสมัยอย่างเพียงพออย่างสอดรับกับยุคสมัยที่ควรจะเป็น (คะแนนประเมินสูงสุด 50%)
1-1เกษตรกรรมฉลาด : สวนผลไม้ฉลาด ประมงฉลาด การแปรรูปฉลาด การชลประทานฉลาด โลจิสติกส์ผลผลิตการเกษตรฉลาด
1-2อุตสาหกรรมฉลาด : โรงงานฉลาด หุ่นยนต์
: ยานยนต์ฉลาด/ระบบรางฉลาด/ระบบท่อฉลาด
: การบินการเดินอากาศฉลาด/โดรนฉลาด

: เรือฉลาด
: ปัจจัยดำรงชีพ8ประการฉลาด/พลังงานสีเขียวฉลาด
1-3เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด : ซอฟต์แวร์ฉลาด การตลาดฉลาด การเงินฉลาด(อิงติดกับเอกลักษณ์ไทย)
1-4โลจิสติกส์ฉลาด : ระบบหีบห่อฉลาด ระบบคลังฉลาด ระบบขนส่งลำเลียงฉลาด ระบบแจกจ่ายฉลาด
องค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรกรรม จำนวนมากมายต้องถูกคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งาน โดยนักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ/วิศวกร/แรงงานฝีมือจำนวนมากมาย
ซอฟต์แวร์จำนวนมากมาย/Sensor จำนวนมากมายเป็นความจำเป็น
นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ/วิศวกร/แรงงานฝีมือจำนวนมากมายเป็นความต้องการ
โรงงานอุตสาหกรรมฉลาดมากมายคือความจำเป็น(ปัจจุบันบรรดาโรงงานในภาคตะวันออกจำนวนมากกำลังรองานสั่งจ้างจากภาคส่วนภายในประเทศไทย ไม่สามารถรองานจ้างจากต่างประเทศผู้เข้ามาลงทุน)
วัสดุต้นน้ำ เหล็ก โลหะ อโลหะ คอมโพสิท …พลังงานสีเขียว … จำนวนมากมายต้องถูกนำมาใช้
ซอฟต์แวร์จำนวนมากมาย/Sensor จำนวนมากมายเป็นความจำเป็น

2 แก้ไขปัญหาCovid-19 (คะแนนประเมิน 30%)
2-1ควบคุมสังคม/การเคลื่อนย้ายโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย : จดจำใบหน้า-จดจำทะเบียนยานยนต์-ระบุตำแหน่งGPS/โทรศัพท์มือถือ
2-2เร่งคิดค้นปัจจัยดำรงชีพที่4ยารักษาโรค/โรงพยาบาล(ระดมสรรพกำลังระดับประเทศ-ระดับจังหวัด-ระดับอำเภอ โดยมอบหมายให้บรรดาสถาบันการศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วมทำหน้าที่หลักเป็นแหล่งปัญญาทำการคิดค้นวิจัยทดลองทดสอบองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการแพทย์ขึ้นมาโดยเร็ว)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ/วิศวกร/แรงงานฝีมือทางการแพทย์จำนวนมากมายเป็นความต้องการ
โรงงานเภสัชกรรมฉลาดมากมายคือความจำเป็น(ปัจจุบันบรรดาโรงงานในภาคตะวันออกจำนวนมากสามารถถูกดัดแปลงไปใช้ในกิจการทางการแพทย์ได้)
วัสดุต้นน้ำ สารธรรมชาติ สารสกัดทางเคมี …พลังงานสีเขียว … จำนวนมากมายต้องถูกนำมาใช้
ซอฟต์แวร์จำนวนมากมาย/Sensor จำนวนมากมายเป็นความจำเป็น

3 ฟื้นฟูธรรมชาติรอบตัว (คะแนนประเมิน 20%) :
3-1ป่าเขา/ป่าไม้ ต้องเพิ่มขึ้น
3-2เส้นทางน้ำ ต้องได้รับการขุดลอก(สรรพกำลัง-ลงแขก)
3-3แหล่งน้ำ ต้องได้รับการขุดลอก(สรรพกำลัง-ลงแขก)
3-4พืชพรรณ ต้องได้รับการฟื้นฟูสายพันธุ์มิให้สูญพันธุ์
3-5สัตว์แมลง ต้องได้รับการฟื้นฟูสายพันธุ์มิให้สูญพันธุ์
3-6ชายหาด ต้องได้รับการฟื้นฟู
3-7ป่าชายเลน ต้องได้รับการฟื้นฟู
3-8ทะเล ต้องได้รับการฟื้นฟู
3-9ที่ดิน ต้องได้รับการจัดระเบียบ
3-10แร่ธาตุ ต้องได้รับการสำรวจประเมิน
3-11คลื่นความถี่ ต้องได้รับการสำรวจประเมิน
3-12พลังงานสีเขียว ต้องได้รับการคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้าง
องค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมArtificial จำนวนมากมายต้องถูกนำมาใช้
เหล็ก คอนกรีต ยางพารา …ต้องนำมาใช้สร้างฝายหิน/ท่อทางน้ำใต้ดินรางน้ำ…สร้างเครื่องจักรกลหนักเป็นจำนวนมากมาย
นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ/วิศวกร/แรงงานมืออาชีพ จำนวนมากมายต้องถูกนำมาใช้
ซอฟต์แวร์จำนวนมากมาย/Sensor จำนวนมากมายเป็นความจำเป็น

ประเมินผู้นำทั้ง7
1 ผู้นำสูงสุดของประเทศ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ต้องมีผลงาน
: 1 พัฒนายกระดับกิจการในความรับผิดชอบที่เป็นการเร่งสร้างความเจริญให้กับประเทศยามวิกฤติออกมาเป็นคะแนน=?
:2 แก้ไขปัญหาCovid-19ออกมาเป็นคะแนน=?
:3 ฟื้นฟูธรรมชาติรอบตัวออกมาเป็นคะแนน=?

2 ผู้นำองค์การสำคัญของประเทศ ได้แก่ รัฐสภา ศาล องค์การอิสระ : ต้องมีผลงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ : 1 พัฒนายกระดับกิจการในความรับผิดชอบที่เป็นการเร่งสร้างความเจริญให้กับประเทศยามวิกฤติออกมาเป็นคะแนน=? 2แก้ไขปัญหาCovid-19ออกมาเป็นคะแนน=? 3ฟื้นฟูธรรมชาติรอบตัวออกมาเป็นคะแนน=?
3 ผู้นำส่วนปกครองจากส่วนกลาง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีผลงาน : 1 พัฒนายกระดับกิจการในความรับผิดชอบที่เป็นการเร่งสร้างความเจริญให้กับประเทศยามวิกฤติออกมาเป็นคะแนน=? 2แก้ไขปัญหาCovid-19ออกมาเป็นคะแนน=? 3ฟื้นฟูธรรมชาติรอบตัวออกมาเป็นคะแนน=?
4 ผู้นำส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายก…ต้องมีผลงาน : 1 พัฒนายกระดับกิจการในความรับผิดชอบที่เป็นการเร่งสร้างความเจริญให้กับประเทศยามวิกฤติออกมาเป็นคะแนน=? 2แก้ไขปัญหาCovid-19ออกมาเป็นคะแนน=? 3ฟื้นฟูธรรมชาติรอบตัวออกมาเป็นคะแนน=?
5 ผู้นำกระทรวง/กรม ได้แก่ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ต้องมีผลงาน : 1 พัฒนายกระดับกิจการในความรับผิดชอบที่เป็นการเร่งสร้างความเจริญให้กับประเทศยามวิกฤติออกมาเป็นคะแนน=? 2แก้ไขปัญหาCovid-19ออกมาเป็นคะแนน=? 3ฟื้นฟูธรรมชาติรอบตัวออกมาเป็นคะแนน=?
6 ผู้นำสถาบันการศึกษา ได้แก่ อธิการบดี คณะบดี ต้องมีผลงาน : 1 พัฒนายกระดับกิจการในความรับผิดชอบที่เป็นการเร่งสร้างความเจริญให้กับประเทศยามวิกฤติออกมาเป็นคะแนน=? 2แก้ไขปัญหาCovid-19ออกมาเป็นคะแนน=? 3ฟื้นฟูธรรมชาติรอบตัวออกมาเป็นคะแนน=?

7 ผู้นำกองทัพ ได้แก่ กลาโหม กองทัพไทย เหล่าทัพ ต้องมีผลงาน : 1 พัฒนายกระดับกิจการในความรับผิดชอบที่เป็นการเร่งสร้างความเจริญให้กับประเทศยามวิกฤติออกมาเป็นคะแนน=? 2แก้ไขปัญหาCovid-19ออกมาเป็นคะแนน=? 3ฟื้นฟูธรรมชาติรอบตัวออกมาเป็นคะแนน=?

_ผู้นำทั้ง7สร้างความเจริญได้สำเร็จ-ประเทศเจริญก้าวหน้าได้สำเร็จ
_ผู้นำทั้ง7อยู่รอดจากCovid-19 – ประเทศชาติอยู่รอดจากCovid-19
…ประเทศไทยแม้ยามสงครามโรคระบาดCovid-19บุกกระหน่ำ เราก็ยังจำเป็นต้องพัฒนายกระดับประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยตนเองเพื่อก้าวข้ามความยากจนรุนแรงที่ตามมาหลังสงครามโรคระบาดCovid-19 คนไทยฉลาด/สถาบันการศึกษาไทยพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งปัญญาของชาติเพื่อพัฒนายกระดับประเทศชาติ เราคนไทยมีปัญญามากพอและมีเทคโนโลยีมากพอ เราต้องการเพียงอำนาจสั่งการจากผู้มีอำนาจทั้ง7 เท่านั้น
…ประเทศไทยในยามสงครามโรคระบาดถือว่าจำเป็นว่าจะต้องมุ่งแก้ปัญหาCovid-19 คนไทยฉลาด/สถาบันการศึกษาไทยพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งปัญญาของชาติเพื่อเอาชนะสงครามโรคระบาดCovid-19นี้อย่างถาวรยั่งยืนบนขาของคนไทยเราเอง อย่าได้มองข้ามปัญญาไทยจากมันสมองของคนไทย จัดสรรและอุดหนุนเงินงบประมาณให้มาก ดีกว่านำเงินงบประมาณทั้งหมดไปซื้อยาเวชภัณฑ์/วัคซีนมาจากต่างประเทศ

การพัฒนายกระดับกับการแก้ปัญหาจะต้องเกิดขึ้นแบบควบคู่กันเสมอ มันไม่มีทางแยกออกจากกันได้
อยู่ที่ว่าผู้นำทั้ง7จะคิดการณ์กันอย่างไรเท่านั้น คนไทยฉลาดจำนวนมากพร้อมทำหน้าที่เพื่อบ้านเมือง

ผู้นำทั้ง7 ต้องฉลาด-หนักแน่น-หาญกล้า
ผู้นำทั้ง7ต้องมีศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และต้องมีศิลป์ในการที่จะระดมคนไทยฉลาดจากทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมสร้างปัญญาไทยและใช้ปัญญาไทยเพื่อพัฒนายกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากความยากจนกับเพื่อแก้ปัญหาสงครามโรคระบาดCovid-19ซึ่งกำลังโจมตีคนไทยอย่างรุนแรง

ประเมินผู้นำทั้ง7
ผ่าน : อยู่ในตำแหน่งต่อไปได้
ไม่ผ่าน :ออกจากตำแหน่งโดยต่างยอมรับในระดับขีดความสามารถของตนเองว่าไม่มีขีดความสามารถมากพอในการทำหน้าที่พัฒนายกระดับประเทศไป. พร้อมๆกับการแก้ปัญหาสงครามโรคระบาดCovid-19ไปพร้อมๆกัน!!!

error: Content is protected !!