วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

มาเป็นแผง!! ทีมโฆษกกองทัพภาค4

04 ม.ค. 2021
266
“พลตรีปราโมทย์” เหนียวแน่น!! พร้อม 3 รองโฆษก 1 ผช.โฆษกฯ และ 1 ทีมงาน จาก สายกิจการพลเรือน
แม่ทัพเกรียง พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 ลงนามคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษก กองทัพภาคที่ 4 โดยให้ เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ไปสู่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ระหว่าง กองทัพภาคที่ 4 กับสาธารณชน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์อันดีของกองทัพบก และกองทัพภาค4
นำทีมโดย พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการ กองทัพภาค4 เป็น โฆษก กองทัพภาค4 ตามเดิม ต่อไป แต่เสริมทีมงานเพิ่ม
โดยยึดแนวทาง “นำเสนอความจริงอย่าง…ตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น…ศรัทธา แก่กองทัพบกและประชาชน”
พ.อ. ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาค4 เป็น รองโฆษก กองทัพภาค4 โดยยึดแนวทาง “สื่อสารถูกต้อง
ทันทุกสถานการณ์ เคียงข้างประชาชน
สานต่อนโยบายผู้บังคับบัญชา
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม”
พ.อ. เจษฎา เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาค4 เป็น รองโฆษก กองทัพภาค4 โดยยึดแนวทาง “ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทุกข่าวสาร…เพื่อประชาชน”
พ.อ.หญิง ผุสดี เต็มยอด รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาค4 เป็น รองโฆษก กองทัพภาค4 โดยยึดแนวทาง “มุ่งมั่นในการพัฒนางาน
ด้านการ ประชาสัมพันธ์
ในทุกมิติเพื่อตอบสนองนโยบายของ
กองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4
…อุดมการณ์ทางทหารที่กองทัพบก
ยึดมั่นมาตลอดนั่นคือ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน”
พ.ท.หญิง วาสนา หอมหวล จาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาค4 เป็น ผู้ช่วย โฆษก กองทัพภาค4 โดยยึดแนวทาง “สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์ร่วมกัน พัฒนาองค์กร”
ร.ต. ยุทธชัย ชูถิ่น จาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาค4 เป็น คณะทำงานและทีมโฆษก กองทัพภาค4 โดยยึดแนวทาง “ สื่อสาร สร้างสรรค์ เข้าถึง เข้าใจ ใกล้ชิดประชาชน”
:ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ภาพระยะใกล้
error: Content is protected !!