วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทาน สคส. และพรปีใหม่

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทาน สคส. และพรปีใหม่
ขอคนไทย “มั่นคงหนักแน่น ในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง”
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน สคส.และพรปีใหม่ 2564 แก่พสกนิกรชาวไทย ความว่า
เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ และความเป็นมงคลโดยทั่วกัน
คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดีความงามและความเจริญเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจ วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะวิทยาการต่างๆ และนิสัยจิตใจ ทำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ ณ ที่ใดก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด
ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดีความงาม และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง
และช่วยกันสืบสาน รักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสาย และสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งๆขึ้น
พร้อมทั้งตัวทั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้อง ด้วยความมีสติรู้ตัว และด้วยปัญญารู้เหตุ รู้ผล
แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้
ความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกัน จะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุกมั่นคง และเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง กำลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำพาตนนำพาส่วนรวมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
error: Content is protected !!