วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

รด. New Gen ปรับปรุงการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning

รด. New Gen ปรับปรุงการเรียนการสอนและการฝึกของนักศึกษาวิชาการทหารในทุกมิติ เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็น Generation Z ที่มาพร้อมกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชอบค้นคว้าหาความรู้ในโลกออนไลน์ ชอบความรวดเร็ว และชอบการแสดงออก จากคุณสมบัติดังกล่าวนั้น กองทัพบกจึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้ทันสมัยและมีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ภายใต้สมมติฐาน “ประสบการณ์ในห้องเรียนที่ดี ในไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการฝึกที่ดี” โดยนำ “แนวคิด Active Learning” มาใช้ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ มีส่วนร่วมในเนื้อหาการเรียนการสอน ผ่านการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในโลกออนไลน์ เพิ่มเติมจากตำราเรียน นอกจากนี้นักศึกษาวิชาทหารยังมีโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะต่างๆ อาทิ วิชาการปฐมพยาบาล การบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสา และวิชาผู้นำ ตลอดจนการเลือกสรรกิจกรรมให้นักศึกษาวิชาทหารได้ปฏิบัติ เช่น จิตอาสาพระราชทาน, รด.จิตอาสา เป็นต้น การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ นับเป็นการปรับครั้งสำคัญที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่เนื้อหารายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และประสบการณ์ในห้องเรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูฝึกให้สื่อสารกับนักศึกษาวิชาทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบ โดยเข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่น อย่างไรก็ตาม กองทัพบกได้ปรับรูปแบบการฝึกให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ, สวนหน้ากากอนามัย, ตรวจวัดอุณหภูมิ และบันทึกประวัติในการเข้าเรียน รวมถึงจัดนักศึกษาวิชาทหารในจำนวนที่เหมาะสม ไม่แออัด และมีการหมุนเวียนกันเข้ารับการฝึก ณ ศูนย์ฝึก สลับกับการเรียน Online ทั้งนี้ พัฒนาการของการฝึกนักศึกษาวิชาทาหารในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ถือได้ว่ากองทัพบกกำลังเดินหน้าในการสร้างนักศึกษาวิชาทหารยุคใหม่ ที่เรียกว่า “รด.New Gen.” โดยในปี 2564 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและศูนย์ฝึกทุกหน่วย จะพัฒนาต่อยอดภารกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งในท้ายที่สุด ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รด.จะเป็นส่วนผสมหนึ่งทางสังคม ที่ร่วมกันพัฒนาเยาชน Generation Z ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

error: Content is protected !!