วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ชายแดน อันแสนยาว ไกล และยากลำบาก

ฉก.ทหารพราน 35
กองกำลังนเรศวร
ลาดตระเวน เข้ม
ชายแดนตะวันตก
ทุก จุดเสี่ยง ลอบข้ามแดน
ทั้งทางบก ทางน้ำ ลำห้วย
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35
ส่งชุดปฏิบัติการลาดตระเวน ลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติ ด้วยการเดินเท้า การใช้รถยนต์, รถจักรยานยนต์ และการใช้เรือเร็วในการลาดตระเวนทางน้ำริมแม่น้ำเมย ในพื้นที่ตำบลแม่ระมาด, ตำบลแม่จะเรา, ตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด
เพื่อคุมเข้ม ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ชายแดนตะวันตก และและเพิ่มความถี่การลาดตระเวนสกัดกั้นตามช่องทางธรรมชาติมากขึ้น
ทั้งใน พื้นที่ตำบลแม่สอด , ตำบลแม่ปะ, ตำบลพระธาตุ- ผาแดง ตำบลแม่ตาว , ตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่กุ, ตำบลแม่กาษา, ตำบลพะวอ และตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด, ตำบลแม่สองตำบลแม่อุสุ ตำบลแม่หละ, ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
โดยร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุข ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ลาดตระเวนทางบกในหมู่บ้าน พื้นที่ช่องทางท่าข้าม แนวริมลำห้วยแม่ละเมา เป็นลำห้วยไหลผ่านตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลพะวอ และตำบลแม่กาษา ไหลลงสู่แม่น้ำเมยในเขตท้องที่ตำบลแม่กาษา ลำห้วยนี้ ส่วนหนึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลพะวอกับตำบลด่านแม่ละเมา เพื่อป้องปรามการลักลอบนำแรงงานเถื่อนข้ามแดนเข้ามาพัก ก่อนเดินทางต่อไปยังส่วนกลางของประเทศ
ส่วนพื้นที่ชั้นใน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดตาก , เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด , อำเภอท่าสองยาง. อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, แรงงานจังหวัดตาก และตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ คุมเข้มการผ่านแดนและมาตรการทางสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิดฯ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ
error: Content is protected !!