วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

“ซานต้าตู่” แจกงาน

“ซานต้าตู่” แจกงาน
“บิ๊กตู่” เซ็นคำสั่งวัน คริสต์มาส
ปรับโครงการ ศบค.ใหม่
ให้มี 7 ศูนย์ ครอบคลุมทุกมิติ
เสริมอำนาจ “บิ๊กเล็ก”เป็น “ศปก.ศบค.”
ตั้งศูนย์ ด้านตปท.-การแพทย์สธ.-มหาดไทย-นวัตกรรม-และสำนักเลขาฯศบค.
จากที่มี ศปม. อยู่แล้ว
.
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่
คําสั่งนายกรัฐมนตรี
ท่ี 39/๒๕๖๓ เรื่องการจัดโครงสรํา้งของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบําดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5)
ตํามท่ีได้มีประกําศสถํานกํารณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรําชอําณําจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนําคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยํายระยะเวลํากํารประกําศสถํานกํารณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่อง เป็นลําดับ โดยมีคําสั่งนํายกรัฐมนตรี ท่ี ๕/๒๕๖๓ เรื่อง กํารจัดตั้งหน่วยงํานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ําท่ี ตํามพระรําชกําหนดกํารบริหํารรําชกํารในสถํานกํารณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๒๕ มีนําคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําสั่งนํายกรัฐมนตรี ท่ี ๖/๒๕๖๓ เรื่อง กํารจัดโครงสร้ํางของศูนย์บริหําร สถํานกํารณ์โควิด – 19 ลงวันที่ ๒๗ มีนําคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม น้ัน
เพื่อให้กํารแก้ไขสถํานกํารณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมําะสม มีประสิทธิภําพ และกํารมีบริหําร จัดกํารที่สอดคล้องกับสภําพเหตุกํารณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้างภํายใน ของศูนย์บริหํารสถํานกํารณ์โควิด – 19 ให้เหมําะสมกับกํารปฏิบัติหน้ําท่ี อําศัยอํานําจตํามควํามใน มําตรํา ๗ วรรคห้า แห่งพระรําชกําหนดการบริหารรําชกํารในสถํานกํารณ์ฉุกเฉิน ประกอบกับข้อ ๔ (๓) ของคําสั่งนํายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓
เรื่อง กํารจัดต้ังหน่วยงํานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ําที่ตํามพระรําชกําหนด กํารบริหํารรําชกํารในสถํานกํารณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนําคม พ.ศ. ๒๕๖๓
นํายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยกํารศูนย์บริหํารสถํานกํารณ์โควิด – 19 จึงมีคําส่ังดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควํามในข้อ ๑ ของคําสั่งนํายกรัฐมนตรี ท่ี ๖/๒๕๖๓ เรื่อง กํารจัด โครงสร้างของศูนย์บริหํารสถํานกํารณ์โควิด – 19 ลงวันที่ ๒๗ มีนําคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ควํามต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ ให้ศูนย์บริหํารสถํานกํารณ์โควิด – 19 (ศบค.) มีกํารจัดโครงสร้างภํายใน ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงํานเลขําธิกําร มีรองเลขาธิกํารนํายกรัฐมนตรีฝ่ายเมืองที่นํายกรัฐมนตรี มอบ หมายเป็นหัวหน้าสำนักงาน
(๒) ศูนย์ปฏิบัติกําร ศูนย์บริหํารสถานกํารณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) มีเลขาาธิกํารสภาควํามมั่นคงแห่งชําติเป็นผู้อํานวยกํารศูนย์
(๓) ศูนย์ปฏิบัติกํารฉุกเฉินด้านกํารแพทย์และสําธํารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 มีปลัดกระทรวงสําธํารณสุขเป็นหัวหน้ําศูนย์
(๔) ศูนย์บริหํารสถํานกํารณ์โควิด – 19 กระทรวงมหําดไทย มีปลัดกระทรวงมหําดไทย เป็นหัวหน้ําศูนย์
(๕) ศูนย์ปฏิบัติกํารมําตรกํารเดินทํางเข้าออกประเทศและกํารดูแลคนไทยในต่างประเทศ มีปลัดกระทรวงกํารต่างประเทศเป็นหัวหน้ําศูนย์
(๖) ศูนย์ปฏิบัติกํารแก้ไขสถํานกํารณ์ฉุกเฉินด้านควํามมั่นคง มีผู้บัญชํากํารทหํารสูงสุด เป็นหัวหน้ําศูนย์
(๗) ศูนย์ปฏิบัติกํารด้านนวัตกรรมกํารแพทย์ และกํารวิจัยและพัฒนํา มีผู้อํานวยกําร สํานักงํานกํารวิจัยแห่งชําติเป็นหัวหน้ําศูนย์”
ท้ังน้ี ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยกํารศูนย์บริหํารสถํานกํารณ์โควิด – 19
——-
ประเภท ตอนพิเศษ ง
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕)
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๙/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!