วันพุธ, 21 เมษายน 2564

“ผบ.ทอ.”ประดับยศ นักเรียนนายเรืออากาศ

“ผบ.ทอ.”ประดับยศ
นักเรียนนายเรืออากาศ
รุ่น.64 จบอีก 83 นาย
มุ่งหน้า ตึกแปดแฉก-กองบิน
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศเรืออากาศตรี ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 64 รวม 83 คน ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชตามหลักสูตร
ในการนี้ พลอากาศโท ณรงค์
อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รายงานผลการศึกษา
โดย จบ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 16 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 8 คนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 16 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 8 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 8 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 19 คน
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน 8 คน
สำหรับนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 5 ซึ่งมีผลการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร มี 16 คน
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (นนก.) ได้สร้าง นายทหารสัญญาบัตรหลัก ของกองทัพอากาศ ผู้มี คุณธรรม จริยธรรม
มีความรอบรู้ ในด้านวิชาการและวิทยาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเป็นผู้นำทางการทหาร
ตั้งแต่รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 64 รวมแล้ว 6,007 คน ….ปัจจุบันรุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 เป็นรุ่นที่ 68
: โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
error: Content is protected !!