วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

ผู้มีฤทธิ์ ย่อมไปได้ในอากาศ จบ อีกรุ่น นนอ.64

ผู้มีฤทธิ์ ย่อมไปได้ในอากาศ
จบ อีกรุ่น
นนอ.64
83 นาย
จาก นักเรียนนายเรืออากาศฯ
สู่ นายทหารอากาศ
ลูกทัพฟ้า
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (นนก.) ได้สร้าง นายทหารสัญญาบัตรหลัก ของกองทัพอากาศ ผู้มี คุณธรรม จริยธรรม
มีความรอบรู้ ในด้านวิชาการและวิทยาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเป็นผู้นำทางการทหาร
ตั้งแต่รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 64 รวมแล้ว 6,007 คน ….ปัจจุบันรุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 เป็นรุ่นที่ 68
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศเรืออากาศตรี ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 64 รวม 83 คน ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชตามหลักสูตร
ในการนี้ พลอากาศโท ณรงค์
อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รายงานผลการศึกษา
โดย จบ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 16 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 8 คนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 16 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 8 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 8 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 19 คน
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน 8 คน
สำหรับนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 5 ซึ่งมีผลการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร มี 16 คน
: โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!